Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 1. PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)

 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o wydanie pozwolenia,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • oświadczenie - «pobierz»,
  • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  • Dokumenty zabezpieczające roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub depozyt zabezpieczający roszczenia) - jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach.
 3. OPŁATY

  Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) opłatę skarbową za pozwolenie:

  • wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: 2011 zł,
  • wydane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców: 506 zł,
  • pozostałe: 506 zł,
  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
   Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub bezpośrednio na konto urzędu: Bank PEKAO S. A. I/O Gryfino 61124038551111001012416308 w treści dowodu wpłaty: "o wydanie pozwolenia na wprowadzanie ...".
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

  Decyzję - pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.

 5. TRYB ODWOŁAWCZY

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego.

 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D

 7. UWAGI
  • Pozwolenie wydaje się na wniosek:
   • Prowadzącego instalację,
   • Zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części,
   • Podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.
  • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydaje organ właściwy na wniosek prowadzącego instalację.
  • Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
  • Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
  • Do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, zwrotu ustanowionego zabezpieczenia oraz orzeczenia o przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków w środowisku stosuje się odpowiednio art. 187 ust. 2 - 4 oraz art. 198 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

  Zgodne z art. 184 ust. 2-4 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) wniosek musi zawierać dane:

  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, telefon, e-mail,
  2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
  3. informacje o tytule prawnym do instalacji,
  4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
  5. ocenę stanu technicznego instalacji,
  6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
  7. opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
  8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
  9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
  10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych lub proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,
  11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
  12. informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
  13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
  14. zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
  15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania maja być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,
  16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
  17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
  18. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
  19. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku gdy pozwolenie ma być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalcji,
  20. czas, na jaki ma być wydane pozwolenie,
  21. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
  22. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
  23. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,
  24. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
  25. aktualny stan jakości powietrza,
  26. określenie warunków meteorologicznych,
  27. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
   Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska tzn:
  28. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
  29. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
  30. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
  31. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
  32. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
  33. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
  34. postęp naukowo - techniczny

data opublikowania: 2014-07-18 10:44:03
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-18 10:44:03

Strona odwiedzona 908 razy
Inf. przygotowana przez: Lucyna Krzemińska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.