Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie (jeżeli te odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji)

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • art. 180 a i 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • oświadczenie - «pobierz»,
  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
  • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. OPŁATY

  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z póź. zm.)):

  • od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem punktu 2 - 2.011,00 zł
  • od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł
  • od pozostałych - 506 zł
  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.

  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,

  • opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, lub
  • bezgotówkowo przelewem na rachunek: Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Bank PEKAO S.A. Pierwszy Odział w Gryfinie 61124038551111001012416308, z dopiskiem "za pozwolenie na wytwarzanie odpadów ...".
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY

  Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D

 7. UWAGI

  Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

  Pozwolenie wydaje w drodze decyzji właściwy organ ochrony środowiska.

  Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów winien zawierać dane art. 184 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):

  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
  • informację o tytule prawnym do instalacji,
  • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
  • ocenę stanu technicznego instalacji,
  • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
  • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
  • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
  • informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
  • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria i wyłączenia,
  • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
  • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
  • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
  • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji,
  • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
   • Jeżeli wniosek, o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianej lub w sposób istotny zmienianych, powinien zawierać informację o spełnianiu wymogów (art. 143 POŚ):
  • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
  • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
  • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
  • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
  • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
  • wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
  • postęp naukowo-techniczny.

  Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4, zawiera dodatkowo:

  1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
  3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
  4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

data opublikowania: 2014-07-18 10:45:22
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-18 10:45:22

Strona odwiedzona 890 razy
Inf. przygotowana przez: Lucyna Krzemińska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.