Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów,
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • Tytuł prawny do terenu na którym magazynowane są odpady,
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana,
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. OPŁATY
  • Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)) - zezwolenie na prowadzenie działalności podlega opłacie skarbowej w wysokości - 616 zł
  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.

  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,

  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub bezpośrednio na konto urzędu: Bank PEKAO S. A. I/O Gryfino 61124038551111001012416308 w treści dowodu wpłaty: "zezwolenie na zbieranie odpadów".
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY

  Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D

 7. UWAGI

  Wniosek musi zawierać dane zgodne z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a mianowicie:

  1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
  3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
  4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
  5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
  6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
  7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
  8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
  9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
  10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

data opublikowania: 2014-07-18 10:53:28
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-18 10:53:28

Strona odwiedzona 945 razy
Inf. przygotowana przez: Lucyna Krzemińska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.