Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Zarządzania Drogami
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania reklam

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t. ze zm.).
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 j.t. ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 j.t. ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 j.t. ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 j.t. ze zmianami).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz.1481 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • (Dz. U. z 2014.1446 j.t.  ze zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  • (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430 ze zmianami).
  • Uchwała Nr XXVII/267/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.02.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o wydanie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania reklam pobierz
  • szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego. Plan sytuacyjny można nabyć w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4,
  • zdjęcie lub schemat umieszczanej reklamy,
  • jeśli wnioskodawca reprezentuje Inwestora - oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa (również oryginał),
  • inne dokumenty - na żądanie.
 3. OPŁATY
 4. Opłata za zajęcie pasa drogowego - ustalana jako iloczyn powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr XXVII/267/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.02.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

  Opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - 17,00 zł Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul.1-go maja 16 lub na konto - Bank PEKAO S.A.I/O nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308.

  Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

  Zwalnia się z opłaty skarbowej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

  Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego.

 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 6. W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY
 8. Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Gryfinie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

  Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W tym przypadku termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.

 9. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 10. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

 11. UWAGI
 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wydaje się na czas określony.

  Reklamami są również: reklamy na szyldach umieszczane na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, okrągłe słupy reklamowe oraz przenośne tablice reklamowe umieszczane w ciągach pieszych i pieszo-jezdnych, rozkłady jazdy prywatnych linii pasażerskich, reklamy zawierające informacje o mieście, powiecie lub województwie (plany, mapy, tablice, plansze), reklamy o treści propagującej bezpieczeństwo na drodze, reklamy o treści informującej o sponsorowaniu odbywającego się remontu obiektu zabytkowego, umieszczane na tym obiekcie na czas remontu.

  Reklama umieszczana na zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga również odrębnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

  Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

  Przed faktycznym umieszczeniem reklamy w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

  Każdy załącznik do wniosku winien być podpisany (parafowany) przez wnioskodawcę.

data opublikowania: 2008-07-22 13:03:50
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-12 14:46:39

Strona odwiedzona 3748 razy
Inf. przygotowana przez: Arkadiusz Durma
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.