Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Darmowa Pomoc Prawna


OGŁOSZENIE O FUNKCJONOWANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE GRYFIŃSKIM W CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Starosta Gryfiński zawiadamia, że od 1 marca 2022 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gryfińskim działają stacjonarnie.

Do nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione są wszystkie osoby przebywające w Polsce.

Aby skorzystać z porady należy zapisać się:

albo

 • pod numerem telefonu 91 351 6788 lub 91 404 5000 wew. 213 w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku).

Od roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej i obywatelskiej.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą umożliwiono dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej świadczonej przez adwokata, radcę prawnego, doradcę obywatelskiego, doradcę podatkowego lub absolwenta wyższych studiów prawniczych.

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej . Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz oświadczenie dotyczące pomocy de minimis. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy.

Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna na ich wniosek, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Do pobrania:

Osoby z uzasadnioną potrzebą komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem zgłaszają wniosek w formie papierowej na adres:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Wydział Organizacji i Informacji - NPP/NPO
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

lub w formie elektronicznej na adres: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl. W sytuacjach wyjątkowych zgłoszenie można przekazać ustnie pod numerem telefonu do zapisów na porady.

Po złożeniu wniosku nastąpi umówienie wizyty.

Co obejmuje?

Darmowa pomoc prawna i obywatelska polega na:

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawach wyżej wymienionych, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; sporządzeniu planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • nieodpłatnej mediacji;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoba udzielająca porady dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy, przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.

Każda osoba, której udzielona została porada może wyrazić opinię o uzyskanej pomocy w Karcie pomocy - część B (do pobrania PDF, RTF spakowany do ZIP). Wypełnienie przez osobę uprawnioną karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej. Osoba, która wyraziła opinię na temat udzielonej pomocy umieszcza wypełnioną część B karty w oznakowanej urnie lub przesłanie na adres darmowapomoc@gryfino.powiat.pl.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej odbywa się według kolejności zgłoszeń.

W celu uzyskania darmowej pomocy prawnej i obywatelskiej należy umówić się na wizytę pod numerem telefonu 91 351 6788 lub 91 404 5000 wew. 213 w godz. 7.30-15.30 (telefon czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) albo przez adres e-mail: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl.

Dodatkowe informacje na temat darmowej pomocy prawnej i obywatelskiej w powiecie gryfińskim, tj. w gminach Gryfino, Chojna, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa, Moryń, Trzcińsko, Cedynia, Mieszkowice można uzyskać pod numerem telefonu 91 404 5000 wew. 212 lub wew. 228.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gryfiński, z siedzibą w: 74-100 Gryfino ul. Sprzymierzonych 4, tel. 91 4153182, e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
 2. W Starostwie Powiatowym w Gryfinie wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub tel. 501 197 974.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia;
  2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

data opublikowania: 2015-12-31 11:21:35
data ostatniej aktualizacji: 2023-01-18 14:34:10

Strona odwiedzona 18468 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.