Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-40-33

Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

 1. PODSTAWA PRAWNA

 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. z 2016 r., poz. 290/.

 3. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych pobierz
  2. charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
  3. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
  4. propozycje rozwiązań zamiennych;
  5. pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
  6. w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów,
  7. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) - oryginał lub notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
   Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
  8. oryginał dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 4. OPŁATY

 5. Wniosek o odstępstwo wolny jest od opłat.

  Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

  Opłaty dokonuje się:

  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - Gryfino, ul. 1 Maja 16 lub
  • na konto - Bank PeKao SA I/O nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

  Wysokość opłat:

  1. za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł,
 6. ZWOLNIENIA Z OPŁAT

 7. Zwalnia się z opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie:

  • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  • przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • przez jednostki budżetowe
  • przez organizacje pożytku publicznego
  • przez osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 8. TERMIN ODPOWIEDZI

 9. W drodze postanowienia, do miesiąca, od uzyskania przez organ upoważnienia ministra do udzielenia zgody na odstępstwo.

 10. TRYB ODWOŁAWCZY

 11. Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 12. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 13. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
  Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa w Gryfinie ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 112.

 14. UWAGI

  1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo budowlane.
  2. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
  3. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno- budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.
  4. Wniosek do ministra, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
  5. Minister, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków
  6. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

data opublikowania: 2013-03-13 10:54:09
data ostatniej aktualizacji: 2018-05-24 14:58:59

Strona odwiedzona 1591 razy
Inf. przygotowana przez: Marta Szamburska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.