Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na stanowisko
Specjalista ds. kadr i płac

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Sikora, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie:
Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania stawiane na stanowisku, którego dotyczył nabór. Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz rozmowie kwalifikacyjnej uznano, że Pani Elżbieta Sikora posiada wszelkie predyspozycje do pracy na danym stanowisku, ponadto posiadana przez Panią wiedza pozwoli na rzetelne wypełnianie obowiązków.

Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr i płac w DPS w Nowym Czarnowie

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8 /2015
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
specjalista ds. kadr i płac

Planowany termin zatrudnienia od 01.01.2016 r.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie; lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nieposzlakowana opinia;
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. ukończony kurs kadry i płace,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. udokumentowane minimum 4 lata pracy,
  4. znajomość przepisów prawa: kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, postępowania administracyjnego, administracji bezpiecznej informacji, ustawy o pomocy społecznej
  5. biegła umiejętność obsługi komputera [ M. IN.WORD, EXCEL]
  6. mile widziana znajomość programów Płatnik, kadry, płace, pity ARISCO
  7. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy gotowość do podejmowania zadań dodatkowych.
  8. sumienność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista i odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
  1. prowadzenie całokształtu zadań związanych ze sprawami pracowniczymi, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami,
  2. dokumentowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie akt osobowych pracowników i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
  3. organizowanie właściwego doboru kadry zgodnego z wymogami kwalifikacyjnymi oraz regulaminem organizacyjnym i strukturą zatrudnienia,
  4. rozpatrywanie, analizowanie i załatwianie formalności dotyczących urlopów, szkoleń i podróży służbowych,
  5. ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji.
  6. ewidencjonowanie oraz analizowanie naruszeń porządku i dyscypliny pracy i udzielanych kar porządkowych,
  7. przygotowywanie i realizowanie spraw w zakresie ruchu osobowego oraz wprowadzanie odpowiednich zmian w dokumentacji kadrowej,
  8. przygotowywanie projektów opinii, zaświadczeń oraz udzielanie informacji o pracowniku na potrzeby wewnętrzne i instytucji zewnętrznych do tego upoważnionych,
  9. prowadzenie dokumentacji związanej z planowaniem, realizacją i rozliczeniem funduszu płac,
  10. prowadzenie spraw związanych z zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem i zmianą danych pracowników oraz mieszkańców Domu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  11. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, w tym książki wyjść, pracy w godzinach pozasłużbowych oraz równoważenia czasu pracy,
  12. składanie sprawozdań do GUS,
  13. pełnienie funkcji ABI.
 4. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • list motywacyjny ,
  • życiorys ,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kopia dowodu osobistego ,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenia ,
  • kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Domu,
  • kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie z aktualnego zakładu pracy,
  • kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  • kopie opinii z zakładów pracy,
  • w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 5. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek parterowy.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 6. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Dokumenty należy składać do dnia 20.11.2015 r. do godziny 15:00. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na adres:
  Dom Pomocy Społecznej
  Nowe Czarnowo 66
  74-105 Nowe Czarnowo

  Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
  "NABÓR NR 8 /2015 NA STANOWISKO - specjalista ds. kadr i płac".

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz o godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w terminie do dnia 30.11.2015 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223. poz. 1458 z późn. zmianami")

data opublikowania: 2015-11-03 15:19:01
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-27 13:51:25

Strona odwiedzona 2025 razy
Inf. przygotowana przez: Agata Miłek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.