Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 4/2016
na stanowisko ds. ewidencji zobowiązań, zaangażowania wydatków i wydatków strukturalnych
w Wydziale Finansowo - Księgowym
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74 - 100 Gryfino

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. ewidencji zobowiązań, zaangażowania wydatków i wydatków strukturalnych w Wydziale Finansowo - Księgowym wybrana została Magdalena Florczak, zamieszkała w Sobiemyślu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Florczak spełniła wymagania formalne, na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. ewidencji zobowiązań, zaangażowania wydatków i wydatków strukturalnych w Wydziale Finansowo - Księgowym.


INFORMACJA

Starosta Gryfiński informuje, że rozstrzygnięcie naboru nr 4/2016 na stanowisko ds. ewidencji zobowiązań, zaangażowania wydatków i wydatków strukturalnych w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie nastąpi do dnia 5 października 2016 r.

Nabór na stanowisko ds. ewidencji zobowiązań, zaangażowania wydatków i wydatków strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 4/2016
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko ds. ewidencji zobowiązań, zaangażowania wydatków i wydatków strukturalnych w Wydziale Finansowo - Księgowym

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - finanse, rachunkowość lub podobna,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych, Kodeksu cywilnego w zakresie ogólnym związanym ze stanowiskiem oraz ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie ewidencji księgowej w programie finansowo-księgowym operacji gospodarczych dotyczących zakupu dostaw, robót i usług (faktury, rachunki i inne dowody księgowe zobowiązań),
  2. prowadzenie pozabilansowej ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych objętych planem finansowym Starostwa Powiatowego, w szczególności:
   1. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych,
   2. ujmowanie w księdze głównej zapisów operacji gospodarczych zaangażowania w porządku chronologicznym i systematycznym zgodnie z ich treścią ekonomiczną i zakładowym planem kont,
   3. monitorowanie poziomu zaangażowania wydatków budżetowych do ich wielkości planowanej, zrealizowanej oraz powstałych zobowiązań wynikających z umów,
  3. prowadzenie pozabilansowej ewidencji wydatków strukturalnych zgodnie z zasadami wynikającymi z polityki rachunkowości obowiązującej w Starostwie, w szczególności:
   1. sporządzanie poleceń księgowań PK z danymi wynikającymi z udokumentowanych poniesionych wydatków strukturalnych,
   2. prowadzenie ewidencji księgowej poniesionych wydatków strukturalnych oraz bieżąca analiza i weryfikacja stanów (sald),
   3. sporządzanie sprawozdań o wydatkach strukturalnych,
  4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z opłatami za czynności geodezyjne i kartograficzne, zwłaszcza windykacja pozostałych zaległości w opłatach, bieżące uzgadnianie wpływów z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru,
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie zaświadczeń o prowadzonej w przeszłości lub obecnie działalności gospodarczej (dotyczy naboru na kierownicze stanowiska urzędnicze),
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 23 września 2016 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem: "Nabór Nr 4/2016 na stanowisko ds. ewidencji zobowiązań, zaangażowania wydatków i wydatków strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 30 września 2016 r.

data opublikowania: 2016-09-13 14:54:37
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-05 11:49:49

Strona odwiedzona 2590 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.