Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Finansowo-Księgowym

Rozstrzygnięcie:

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Finansowo-Księgowym w Starostwie Powiatowym wybrana została Pani Izabella Serafin, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Izabella Serafin spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. obsługi finansowo-księgowej dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Finansowo-Księgowym.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 8/2017
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. obsługi finansowo - księgowej dochodów Skarbu Państwa
w Wydziale Finansowo - Księgowym

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - finanse, rachunkowość lub podobna,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   1. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.),
   2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
   3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1047 z późn.zm.),
   4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn.zm.),
   5. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 760),
   6. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1015 z późn. zm.) ,
   7. ustawy z dnia 19 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) - w zakresie wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu, odsetek.
  5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie i kontrola formalno - rachunkowa dokumentacji finansowej określającej należności budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do celów ewidencyjnych, windykacyjnych i fakturowania,
  2. prowadzenie ksiąg rachunkowych dochodów Skarbu Państwa zgodnie z zakładowym planem kont,
  3. prowadzenie windykacji należności, w szczególności sporządzanie wezwań do zapłaty oraz naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności budżetu państwa,
  4. bieżące monitorowanie stanu należności i wykonywanie czynności zmierzających do zastosowania środków windykacyjnych oraz przygotowanie dokumentacji i wniosków do postępowania sądowego dochodzenia należności, w tym prowadzenie rejestru wezwań do zapłaty oraz innych zastosowanych środków windykacyjnych,
  5. dokonywanie rozliczeń dochodów budżetu państwa w celu odprowadzenia wpływów na rachunek budżetu państwa,
  6. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej dochodów Skarbu Państwa,
  7. prowadzenie uzgodnień stanów przypisanych należności z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami,
  8. sporządzanie jednostkowej informacji z dochodów Skarbu Państwa dotyczących odsetek za nieterminowe zapłaty i należności wymagalnych w celu włączenia do zestawienia zbiorczego WFK, związanego z informacją z pomocy publicznej oraz przekazywanie informacji za powiat,
  9. wycena należności Skarbu Państwa na dzień bilansowy.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 28 września 2017 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 8/2017 na stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Finansowo - Księgowym".

   Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
   Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 13 października 2017 r.

data opublikowania: 2017-09-15 15:19:17
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-09 14:54:58

Strona odwiedzona 1897 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.