Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór na stanowisko Naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 2/2020
na stanowisko Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wybrana została Pani Sylwia Skrzyniarz, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.


OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2020
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
Naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość lub finanse z zakresem rachunkowości,
  2. co najmniej 5 lat stażu pracy (do stażu wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
  3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  2. znajomość programów komputerowych m.in. Bestia, FoKa,
  3. znajomość przepisów tj.:
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
   • ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.),
   • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),
   • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.),
   • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
   • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511),
  4. sumienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, planowanie i organizacja pracy, postawa etyczna, zarządzanie informacją/dzielenie się informacjami, zarządzanie zasobami, w tym zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością realizowanych zadań, umiejętności analityczne.
 3. ZAKRES GŁÓWNYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. Opracowanie i aktualizacja projektu dokumentacji zasad (polityki) rachunkowośi w Starostwie Powiatowym, a zwłaszcza:
   1. zakładowego planu kont,
   2. instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych).
   3. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
  2. Opracowanie i aktualizacja regulaminu wewnętrznego Wydziału oraz zakresów czynności pracowników Wydziału.
  3. Opracowywanie planów finansowych Starostwa i jego zmian oraz prowadzenie ewidencji planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, zwłaszcza:
   1. sprawdzenie formalno-rachunkowe materiałów planistycznych i kalkulacji sporządzanych (opracowywanych) przez dysponentów środków budżetowych Starostwa,
   2. opracowanie zestawień planowanych dochodów i wydatków Starostwa (projekt, plan finansowy) oraz opracowywanie zmian planowanych kwot,
   3. opracowanie planu finansowego Starostwa według dysponentów środków budżetowych oraz jego zmian,
   4. bieżące prowadzenie ewidencji planu finansowego w układzie szczegółowości klasyfikacji budżetowej i według dysponentów,
   5. bieżące prowadzenie pozabilansowej ewidencji planu wydatków Starostwa.
  4. Nadzór nad sporządzeniem sprawozdania finansowego Starostwa/Powiatu obejmującego:
   1. bilans,
   2. rachunek zysków i strat,
   3. zestawienie zmian w funduszu jednostki.
  5. Kontrasygnowanie zobowiązań majątkowych oraz zatwierdzanie dokumentów finansowych pod nieobecność Skarbnika Powiatu oraz wykonywanie innych czynności wynikających z udzielonych upoważnień (powierzenia), w tym upoważnienie do wykonywania czynności wynikających z uregulowań wewnętrznych oraz przekazywanie pracownikom korespondencji wpływającej do Wydziału.
  6. Obowiązki w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) - jako osobie upoważnionej do składania kontrasygnaty w imieniu Skarbnika Powiatu i zastępującej Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie - polegające między innymi na:
   1. bieżącym nadzorze danych podatkowych przekazywanych przez Jednostki i składania deklaracji VAT-7 Powiatu oraz skonsolidowanego JPK;
   2. nadzorze sposobu realizacji regulacji wewnętrznych obowiązujących w Starostwie xc Powiatowym w Gryfinie odnośnie rozliczania podatku VAT,
   3. terminowym podpisywaniu i przekazywaniu deklaracji VAT-7 Powiatu i deklaracji , plików JPK_VAT Powiatu/Starostwa Powiatowego w Gryfinie i ich korekt tj. tak, aby nie nastąpiło uszczuplenie należnego podatku lub nienależny zwrot podatku;
   4. terminowym udzielaniu dyspozycji na uruchomienie środków finansowych w kwotach wynikających z rozliczeń podatku VAT, tj. deklaracji lub ich korekt.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  12. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 2/2020
   na stanowisko Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego
   w Starostwie Powiatowym w Gryfinie"

   Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
   Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 14 lutego 2020 r.

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 91 4045000 wew. 215. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2020-01-22 12:17:15
data ostatniej aktualizacji: 2020-02-10 09:26:15

Strona odwiedzona 2183 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.