Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór na stanowisko ds. prowadzenia zasobu oraz obsługi geodetów i petentów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 4/2020
na stanowisko ds. prowadzenia zasobu oraz obsługi geodetów i petentów
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. prowadzenia zasobu oraz obsługi geodetów i petentów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie wybrana została Pani Ewelina Myszka, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. prowadzenia zasobu oraz obsługi geodetów i petentów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 4/2020
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. prowadzenia zasobu oraz obsługi geodetów i petentów
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie minimum średnie techniczne o kierunku geodezja lub pokrewnym z przedmiotem wykładowym geodezja, miernictwo, geomatyka, geoinformacja albo geografia, ewentualnie z elementami tych przedmiotów w podstawie programowej,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub na stanowisku przy obsłudze petentów,
  2. znajomość programu EWID2007,
  3. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
   • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.),
   • rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393),
   • rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2011 r. Nr 263 poz. 1572),
   • rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938),
   • rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028),
   • rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz.1183),
   • ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920),
  5. operatywność, sumienność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
  6. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. odporność na stres, dokładność, terminowość, rzetelność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. gromadzenie i przechowywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2. przyjmowanie i opracowywanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
  3. przygotowywanie, udostępnianie i wydawanie danych do zgłoszonych robót geodezyjnych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wypisy, kopie i wydruki map analogowych i cyfrowych, a także innych dokumentów z operatów przyjętych do zasobu),
  4. obsługa petentów w zakresie z zakresu sprzedaży kopii map zasadniczych i wydruków map ewidencyjnych - cyfrowych, a także potwierdzonych kopii innych dokumentów z zasobu,
  5. obsługa geodetów w zakresie dotyczącym zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
  6. uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych i kartograficznych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
  7. prowadzenie cyfrowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  8. aktualizacja baz danych prowadzonych przez Starostę, w tym bazy BDSOG,
  9. uczestnictwo w pracach związanych z wyłączaniem materiałów z zasobu,
  10. informatyzacja zasobu - przetwarzanie dokumentów przyjętych do zasobu w formie elektronicznej.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, znajduje się na parterze budynku, w którym nie ma windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  12. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 16 lipca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 4/2020 na stanowisko ds. prowadzenia zasobu oraz obsługi geodetów i petentów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru"

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 91 4045000 wew. 215. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2020-07-06 13:20:00
data ostatniej aktualizacji: 2020-07-29 09:10:28

Strona odwiedzona 1940 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.