Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór na stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 7/2020
na stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Informuję, że nabór Nr 7/2020 na stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pozostawia się bez rozstrzygnięcia.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 16.11.2020 R.

INFORMACJA

Starosta Gryfiński informuje, że rozstrzygnięcie naboru nr 7/2020 na stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie nastąpi do dnia 24 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2020
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej 4 lata stażu pracy (do stażu wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
  3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - prawo, administracja, zarządzanie oświatą, pedagogika,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym programów Microsoft Word oraz MS Excel,
  4. znajomość programu Vulcan,
  5. prawo jazdy kat. B,
  6. znajomość przepisów, w szczególności z zakresu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920),
  7. operatywność, dokładność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość, systematyczność, umiejętność zarządzania i kierowania pracą w zespole, kultura osobista, odporność na stres, umiejętność łagodzenia sytuacji konfliktowych.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. opiniowanie arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych na dany rok szkolny;
  2. analiza realizacji arkuszy organizacji w powiązaniu z planami finansowymi;
  3. kontrolowanie realizacji zadań powiatu przez podległe placówki oświatowe;
  4. opracowywanie projektów wniosków i zaleceń pokontrolnych;
  5. sprawowanie bezpośredniego nadzoru organizacyjnego i systemu dotowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
  6. przygotowywanie propozycji stawek dotacji dla szkół niepublicznych;
  7. opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych dotyczących zmian budżetu;
  8. realizacja zadań związanych z projektami unijnymi;
  9. współpraca z odpowiednimi stanowiskami w gminach Powiatu w zakresie zadań powiatu zleconych do prowadzenia gminom;
  10. opracowywanie danych i sprawozdań;
  11. przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji Starosty, uchwał Zarządu i Rady Powiatu w zakresie prowadzonych spraw;
  12. udział w planowaniu budżetu Wydziału;
  13. wykonywanie zadań należących do Naczelnika w czasie jego nieobecności w pracy;
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKUMiejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 29 października 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data pływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 7/2020 na stanowisko - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki"

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 16 listopada 2020 r.

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 91 4045000 wew. 215. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2020-10-14 15:01:08
data ostatniej aktualizacji: 2020-11-24 15:31:25

Strona odwiedzona 2197 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.