Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór na stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 3/2021
na stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie wybrana została Pani Marta Gawrońska, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 07.06.2021 R.

INFORMACJA

Starosta Gryfiński informuje, że rozstrzygnięcie naboru nr 3/2021 na stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie nastąpi do dnia 15 czerwca 2021 r

.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 3/2021
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór
na stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. prawo jazdy kat. B,
  3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - ochrona środowiska, inżynieria środowiska, administracja,
  2. brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania samochodem do celów służbowych,
  3. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  4. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  5. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.),
   • ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.),
   • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.),
   • ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1683 ze zm.),
   • ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 ze zm.),
   • ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1500),
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
   • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920),
  6. umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
  7. sumienność, sprawność, bezstronność, komunikatywność, samodzielność, kultura osobista w kontaktach z klientami urzędu, postawa etyczna, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. realizacja ustawowych zadań z zakresu ochrony przyrody poprzez prowadzenie spraw związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień i w związku z tym zezwalanie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy, prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i w związku z tym przyjmowanie wniosków o dokonanie stosownego wpisu lub skreślenia z rejestru z chwilą wejścia w posiadanie lub wyzbycie się zwierzęcia,
  2. realizacja ustawowych zadań z zakresu leśnictwa poprzez prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną, ze sprawowaniem nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, z uznawaniem lasu za ochronny oraz z inwentaryzacjami i planami urządzania lasu,
  3. realizacja ustawowych zadań z zakresu łowiectwa poprzez prowadzenie spraw związanych z zezwalaniem na hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców, z naliczaniem czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich, z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych, z wydawaniem decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
  4. realizacja ustawowych zadań z zakresu rybactwa śródlądowego poprzez wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz prowadzenie spraw związanych ze Społeczną Strażą Rybacką,
  5. rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i w związku z tym obsługa programu REJA24,
  6. zgodne z prawem prowadzenie postępowań administracyjnych oraz terminowe załatwianie spraw należących do właściwości wydziału,
  7. przeprowadzanie oględzin w terenie i kontroli w związku z prowadzonymi postępowaniami,
  8. prowadzenie samochodu służbowego i przewóz osób na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz wyjazdami w teren bez względu na porę roku. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami,
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  8. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  12. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  14. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  15. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 17 maja 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 3/2021 na stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 8 czerwca 2021 r.

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 91 4045000 wew. 215. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2021-04-30 14:38:41
data ostatniej aktualizacji: 2021-06-15 14:58:05

Strona odwiedzona 1895 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.