Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)

Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EUROTAB Sp z o.o. Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje.

Zaproszenie do składania ofert na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych

Zaproszenie do składania ofert na "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)"

Część I. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM
Nazwa Zamawiającego: Powiat Gryfiński
Nazwa kierownika Zamawiającego: Zarząd Powiatu w Gryfinie
Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Telefon: (091) 4 15 31 82, fax (091) 416 30 02
NIP: 858-15-63-280, REGON 811683965
www.gryfino.powiat.pl , bip.gryfino.powiat.pl

Część II. TRYB POSTĘPOWANIA
Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038) (kod CPV: 30195000-2 tablice) a w szczególności:
  1. Tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe i dwurzędowe, tablice do przyczep jednorzędowe i dwurzędowe, tablice czasowe jednorzędowe i dwurzędowe, tablice indywidualne jednorzędowe i dwurzędowe, tablice zabytkowe jednorzędowe i dwurzędowe.
  2. Tablice motocyklowo - ciągnikowe, tablice czasowe motocyklowo - ciągnikowe, tablice motocyklowe zabytkowe.
  3. Tablice motorowerowe, tablice czasowe motorowerowe.
   oraz
  4. odbiór i komisyjne niszczenie tablic rejestracyjnych przyjętych przez Wydział do złomowania, w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.
 2. Gwarancja musi obejmować trzy lata na przedmiot zamówienia w aspekcie warunków określonych w Załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów.
 3. Planowana wielkość zamówienia:
  1. Ad. 1a) - ok. 11 700 szt.
  2. Ad. 1b) - ok. 440 szt.
  3. Ad. 1c) - ok. 250 szt.
  Faktyczna liczba zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a niezrealizowanie ww. ilości nie będzie podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.
 4. Użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Wykonawca zapewni również przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy:
  • sprawdzanie zgodności wprowadzanych numerów z właściwym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038) już na etapie tworzenia zamówienia i blokowanie możliwości wpisania niepoprawnych numerów,
  • generowanie pozycji zamówienia zawierających kolejne wolne numery po podaniu jedynie ilości zamawianych tablic oraz ich typu. Wygenerowane w ten sposób zamówienie powinno uwzględniać (pomijać) niedozwolone numery oraz numery już wykorzystane. Kolejność odmian tablic dla których generowane są numery rejestracyjne powinna być zgodna z Rozporządzeniem,
  • automatyczne obliczanie ilości zamawianych tablic na podstawie wybranego typu i kompletu oraz podanego numeru początkowego i końcowego z uwzględnieniem niedozwolonych i wykorzystanych wcześniej numerów,
  • automatyczne generowanie pozycji zamówienia po podaniu numeru początkowego oraz liczby zamawianych tablic uwzględniające niedozwolone i wykorzystane wcześniej numery,
  • elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji,
  • obsługa umów z wykonawcami polegająca na ewidencji umów oraz weryfikacji wartościowej i ilościowej stanu realizacji umowy,
  • niedopuszczenie do ponownego zamówienia wykorzystanych wcześniej numerów poprzez weryfikację wcześniej składanych zamówień i wykrycie takiej sytuacji już na etapie tworzenia nowego zamówienia,
  • obsługa tablic wycofanych polegająca na ewidencji numerów tablic wycofanych,
  • możliwość odszukania zamówionej tablicy rejestracyjnej oraz zamówienia na podstawie, której została zamówiona (zarówno dla tablic nowych jak i wtórników),
  • możliwość odszukania wycofanej tablicy rejestracyjnej oraz zlecenia na podstawie, którego została przekazana do zniszczenia,
  • możliwość początkowego wprowadzenia numerów już zamówionych przez Urząd i uwzględnienie (pomijanie) tych numerów podczas składania nowych zamówień,
  • program powinien posiadać instrukcję obsługi dla użytkownika pozwalającą zapoznać się użytkownikowi z pełną funkcjonalnością programu.
   Wymagania techniczne:
   1. Łatwy w użyciu program instalacyjny niewymagający udziału informatyka i zaawansowanej wiedzy. Program taki powinien po zakończeniu działania udostępnić użytkownikowi gotowe do pracy oprogramowanie.
   2. Program powinien posiadać możliwość automatycznego sprawdzania istnienia nowszej wersji i automatycznej aktualizacji przez Internet przeprowadzanej bez udziału użytkownika.
   3. Program powinien posiadać dedykowane bezpłatne narzędzie dla administratora pozwalające zarządzać prawami dostępu i automatyzować wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz przywrócenia danych z wykonanej wcześniej kopii.
   4. Program powinien umożliwiać wydruk zamówienia oraz zapis zamówienia w pliku w formacie PDF.

Część IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Część V. TERMINY PŁATNOŚCI
Termin płatności za wykonane tablice wynosi do 30 dni licząc od daty wpływu faktury VAT do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Płatność nastąpi na wskazany w fakturze rachunek bankowy.

Część VI. PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia całości lub części zamówienia podwykonawcom.

Część VII. INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Część VIII. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych

Część IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonywania zamówienia ? od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy, w razie zrealizowania przed terminem dostaw o wartości odpowiadającej łącznej cenie brutto przedstawionej w ofercie, ustalonej na podstawie przewidywalnej ilości tablic do wykonania.

Część X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
  1. posiadanie aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne wydanego przez wojewodę lub marszałka województwa w trybie art. 75 a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 2. posiadanie zdolności technicznych lub zawodowych oraz wiedzy i doświadczenia:
  1. wykonanie min. 1 dostawy o profilu podobnym do przedmiotu zamówienia. Za dostawy podobne Zamawiający uzna takie, których wartość wynosiła, co najmniej 80 000 zł netto oraz dotyczyła tablic rejestracyjnych;
  2. dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia na odpowiednim poziomie jakości;
 3. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Część XI. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
  1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia.
  2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zaproszenia.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert).
  5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert).
  6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów.
  7. Kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne wydanego przez wojewodę lub marszałka województwa w trybie art. 75a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  8. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, okresu obowiązywania umów i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
   Należy podać minimum 1 dostawę wykonaną w ww. okresie na kwotę 80 000 zł netto, dotyczącą wykonania dostaw tablic rejestracyjnych (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zaproszenia). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wartość dostaw, oraz że dostawy te zostały wykonane należycie oraz dotyczyły tablic rejestracyjnych (np. referencje).

Część XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących warunków określonych w zaproszeniu, przy czym zapytanie winno być złożone na piśmie, nie później niż 3 dni przed końcem terminu składania ofert.
 2. Zapytania można kierować na adres Zamawiającego lub przesłać faksem pod nr (91) 883 50 44 lub (091) 404 50 00.
 3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na zaproszenie.
 4. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią zaproszenia i zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
 5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie ? Pani Aneta Płóciennik - Śmiałkowska tel. 091 4045 000 wew. 202.

Część XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Część XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

Część XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert:
  1. Ofertę należy przygotować wg Załącznika nr 1 do zaproszenia w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerowo, w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości, w języku polskim i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w zaproszeniu. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  2. Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.
  3. Oferta powinna zawierać:
   1. nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
   2. datę sporządzenia oferty,
   3. nazwę i numer rachunku bankowego Wykonawcy,
   4. nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej do zawierania umów w imieniu Wykonawcy (osoba ta powinna podpisać złożone dokumenty),
   5. wymagany termin/ okres realizacji,
   6. ogólną kwotę wynagrodzenia ofertowego brutto (cyfrowo i słownie) ? cena w tym podatek VAT - wynikającą z przemnożenia ilości z cenami jednostkowymi,
   7. warunki płatności,
   8. oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w zaproszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
   9. oświadczenie że zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi zaproszenia,
   10. oświadczenie, że składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni od terminu wyznaczonego do składanie ofert,
   11. oświadczenie, że ceny jednostkowe wyrażone w ofercie są obowiązujące przez cały czas trwania umowy,
   12. oświadczenie, że wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 zaproszenia akceptuje bez zastrzeżeń,
   13. do ofert należy dołączyć dokumenty wynikające z Części XI zaproszenia.
  4. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę "za zgodność z oryginałem".
  5. Ofertę należy umieścić w kopercie uniemożliwiającej odczytanie przed terminem otwarcia. Należy ją zaadresować: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino oraz oznaczyć hasłem: "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH"
 2. Inne informacje:
  1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca.
  2. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
  3. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
  4. Zamówienie będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w zaproszeniu.
  5. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.
  6. Oferta winna być złożona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
  7. Oferta winna zawierać oświadczenia zgodnie z wymogami zaproszenia.
  8. Oferta winna być zgodna w kwestii jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami zaproszenia.

Część XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 8.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D.
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 8 grudnia 2017 r.

Część XVII. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.

 1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
  1. 100 % - cena,
 2. Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.
 3. Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez powołaną zarządzeniem Starosty Komisję do przeprowadzenia oceny złożonych ofert.
 4. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzenia ich pod względem formalnym. Oferty, które nie będą spełniać wymogów zaproszenia zostaną odrzucone.
 5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty, informując o tym Wykonawcę.
 6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. posiadała najniższą cenę.
 7. Informacje o wyborze Wykonawcy Zamawiający umieści w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Część XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część XIX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

 1. Formularz oferty - Zał. Nr 1 (12 KB) ZIP
 2. Oświadczenie wykonawcy - Zał. Nr 2 (11 KB) ZIP
 3. Wzór wykazu wykonanych dostaw - Zał. Nr 3 (7 KB) ZIP
 4. Wzór umowy - Zał. Nr 4 (240 KB) PDF

data opublikowania: 2017-11-08 11:27:25
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 13:23:51

Strona odwiedzona 872 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.