Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Ogłoszenie dotyczące dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr: 324/2 - obręb Żelechowo, gmina Widuchowa oraz 377/1 - obręb 4 m. Gryfino, gmina Gryfino przeznaczonej do dzierżawy w trzech częściach

Rozstrzygnięcie:

Informacja o wyniku przetargu sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 30.09.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 377/1 - obręb ewidencyjny 4 m. Gryfino, gm. Gryfino, część 1 o pow. 0,1396 ha, księga wieczysta SZ1Y/00001912/9)
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza czynszu nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza czynszu nieruchomości: 210,00 zł netto + 23% podatek VAT
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 220,00 zł netto + 23% podatek VAT
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert --------
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości: Janina Mikuć.

Informacja o wyniku przetargu sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 30.09.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 377/1 - obręb ewidencyjny 4 m. Gryfino, gm. Gryfino, część 2 o pow. 0,0819 ha, księga wieczysta SZ1Y/00001912/9)
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza czynszu nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza czynszu nieruchomości: 150,00 zł netto + 23% podatek
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 160,00 zł netto + 23% podatek VAT
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert --------
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości: Antoni Swat.

Informacja o wyniku przetargu sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 30.09.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 377/1 - obręb ewidencyjny 4 m. Gryfino, gm. Gryfino, część 3 o pow. 0,1320 ha, księga wieczysta SZ1Y/00001912/9)
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza czynszu nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza czynszu nieruchomości: 198,00 zł netto + 23% podatek VAT
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 208,00 zł netto + 23% podatek VAT
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert --------
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości: Anna i Jarosław Stasiowscy.

Informacja o wyniku przetargu sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 30.09.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 324/2 o pow. 0,04 ha - obręb ewidencyjny Żelechowo, gmina Widuchowa, księga wieczysta SZ1Y/00065170/1)
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza czynszu nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza czynszu nieruchomości: 150,00 zł netto + 23% podatek VAT
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 160,00 zł netto + 23% podatek VAT
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert --------
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości: Renata Hładziejewska.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Skarbu Państwa. Nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy w drodze ustnych przetargów nieograniczonych. Działka numer 324/2 przeznaczona jest do dzierżawy na uprawy pod folią, zaś działka numer 377/1 przeznaczona jest do dzierżawy w trzech częściach, cz.1 - na uprawę warzyw, cz.2 na uprawę warzyw i tereny zieleni, cz.3 na uprawę warzyw. Przetargi na dzierżawę nieruchomości odbędą się w dniu 30.09.2020r. (środa) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - II piętro, ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie.

Oznaczenie nieruchomosci wg ewidencji gruntów i księgi wieczystejPow. w ha, przeznaczona do dzierżawyCena wywoławcza rocznego czynszu w złWadium w złTermin przetarguCzas trwania umowy dzierżawy
dz. nr: 324/2, pow. 0,04 ha, obręb ewidencyjny Żelechowo, gmina Widuchowa KW nr SZ1Y/00065170/1 Użytki: RIIIa0,04150,00 netto + 23 % podatek Vat15,0030.09.2020r.
10:00
5 lat
dz. nr: 377/1, pow. 0,4456 ha, obręb ewidencyjny 4 m. Gryfino, gmina Gryfino KW nr SZ1Y/00001912/9 Użytki: RIVa i RIVbCz.1 - 0,1396210,00 netto + 23 % podatek Vat21,0030.09.2020r.
11:00
5 lat
Cz.2 - 0,0819150,00 netto + 23 % podatek Vat15,0030.09.2020r.
11:30
Cz.3 - 0,1320198,00 netto + 23 % podatek Vat20,0030.09.2020r.
12:00

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości określonej dla danej działki wraz ze wskazaniem nr działki, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 25.09.2020r. (piątek). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy (wpłaty należy dokonać odrębnie dla każdej nieruchomości).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 6. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.
 7. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania umowy dzierżawy. Przy czym czynsz dzierżawny w pierwszym roku obowiązywania umowy płatny jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych.
 8. Wszelkie prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny.
 9. Wszelkie koszty związane z dzierżawą oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi dzierżawca.
 10. Dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2020-08-26 08:38:40
data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08 09:56:54

Strona odwiedzona 961 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Urbanowicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.