Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Ogłoszenie dotyczące oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr: 378/1, obręb 4 m. Gryfino, gmina Gryfino

Rozstrzygnięcie:

Informacja o wyniku przetargu sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 30.09.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 378/1 o pow. 0,0874 ha - obręb ewidencyjny 4 m. Gryfino, gmina Gryfino, księga wieczysta SZ1Y/00010718/5)
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza czynszu nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości: 71 710,00 zł netto + 23% podatek VAT
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 72 430,00 zł netto + 23% podatek VAT
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert --------
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako użytkownik wieczysty nieruchomości: Alicja i Bartosz Grabowscy.

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele rolne

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00010718/5, położona w obrębie ewidencyjnym 4 m. Gryfino, gmina Gryfino, oznaczona numerem działki 378/1 o pow. 0,0874 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka posiada użytki RIVa oraz RV.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren w obrębie nr 4 miasto Gryfino - rejony ul. Artyleryjskiej zatwierdzony Uchwałą Nr VII/64/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.04.2015r. - część działki nr 378/1 obr. 4 m. Gryfino - położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem G4.74.01.RU/RM - tereny produkcji w ogrodniczych gospodarstwach rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Dla części działki nie objętej planem zagospodarowania ustalono studium uwarunkowań, w strefie R1 dla terenu działki 378/1 obr. 4 m. Gryfino przewidziana została funkcja: przebiegu drogi krajowej nr 31 oraz rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym oraz strefa produkcji rolniczej i leśnictwa z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość położona jest w obrębie 4 m. Gryfino skomunikowanym z centrum miasta poprzez ulicę Artyleryjską, Jana Pawła II i Wojska Polskiego oraz Reymonta, Asnyka i Łużycką. Działka posiada bezpośredni dostęp do nieoświetlonej drogi o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość położona jest na terenach średnio zainwestowanych z dala od usług osiedlowych. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią niezabudowane tereny o podobnym przeznaczeniu i niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 71 710,00 zł
Wadium wynosi 7 171,00 zł

Przetarg na oddanie przedmiotowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste odbędzie się w dniu 30.09.2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 13:00. (II piętro).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 06.11.2019r. Pierwszy przetarg odbył się dnia 01.04.2020r.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna nr: 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 25.09.2020r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy oraz zgody organów statutowych na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Użytkownik wieczysty nieruchomości zobowiązuje się wpłacić pierwszą opłatę w wysokości 15% ceny osiągniętej w przetargu, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 5. Opłaty roczne ustalone są na poziomie 1% ( nieruchomości gruntowa oddana na cele rolne), ceny ustalonej w przetargu.
 6. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste płatne są bez wezwania do 31 marca każdego roku z góry za dany rok, począwszy od roku następnego, w którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne są wnoszone przez cały okres trwania użytkowania wieczystego.
 7. Wszelkie koszty związane z oddaniem w użytkowanie wieczyste ( w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi użytkownik wieczysty.
 8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 9. Wadium zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium podlega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 10. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2020-08-28 08:36:54
data ostatniej aktualizacji: 2020-10-09 09:22:15

Strona odwiedzona 994 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Urbanowicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.