Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Ogłoszenie dotyczące dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr: 150/1 - obręb Rurka, gmina Chojna oraz 37 obręb 1 m. Moryń, gmina Moryń

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 25.11.2020r. r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się III przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 37 o pow. 0,4225 ha - obręb ewidencyjny 1 m. Moryń, gmina Moryń, księga wieczysta SZ1Y/00026360/5.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza czynszu nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza czynszu nieruchomości 549,25 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu -
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 25.11.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 150/1 o pow. 0,53 ha - obręb ewidencyjny Rurka, gmina Chojna, księga wieczysta SZ1Y/00070499/1.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 2
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza czynszu nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza czynszu nieruchomości 150,00 zł brutto
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 1500,00 zł brutto
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości: Krzysztof Karaczun.

Starosta Gryfiński
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Skarbu Państwa posiadające użytki rolne Nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, na cele rolne - uprawy polowe.

Przetargi na dzierżawę nieruchomości odbędą się w dniu 25.11.2020 r. (środa) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - II piętro, ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie.

Oznaczenie nieruchomosci wg ewidencji gruntów i księgi wieczystejPow. w ha, przeznaczona do dzierżawyCena wywoławcza rocznego czynszu w złWadium w złTermin przetarguCzas trwania umowy dzierżawy
dz. nr: 150/1, pow. 0,53 ha, obręb ewidencyjny Rurka, gmina Chojna
KW nr SZ1Y/00070499/1
Użytki:
RIVb - 0,30 ha,
ŁIV - 0,21 ha
W-ŁIV - 0,02 ha
0,53150,00 zł brutto15,0025.11.2020r.
10:00
5 lat
dz. nr: 37, pow. 0,4225 ha, obręb ewidencyjny 1 m. Moryń, gmina Moryń
KW nr SZ1Y/00026360/5
Użytki:
RIIIb - 0,2196
RIVa - 0,1956 ha,
RIVb - 0,0010 ha,
RV - 0,0066 ha
0,4225549,25 zł brutto55,0025.11.2020r.
11:00
3 lata

Pierwszy przetarg na dz. nr: 37, obręb Moryń, gmina Moryń odbył się dnia 23.06.2020r.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości określonej dla danej działki wraz ze wskazaniem nr działki, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 20.11.2020r. (piątek). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy (wpłaty należy dokonać odrębnie dla każdej nieruchomości).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 6. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.
 7. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania umowy dzierżawy. Przy czym czynsz dzierżawny w pierwszym roku obowiązywania umowy płatny jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych.
 8. Wszelkie prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny.
 9. Wszelkie koszty związane z dzierżawą oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi dzierżawca.
 10. Dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy.
 11. Czynsz dzierżawny dotyczący celu rolnego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm.).

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2020-10-23 08:17:49
data ostatniej aktualizacji: 2020-12-04 07:52:55

Strona odwiedzona 1048 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Urbanowicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.