Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Ogłoszenie dotyczące dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr: 104/5 - obręb Żórawie, gmina Gryfino

Rozstrzygnięcie:

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 25.11.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 104/5 o pow. 0,0183 ha - obręb ewidencyjny Żórawie, gmina Gryfino, księga wieczysta SZ1Y/00000462/2.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza czynszu nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza czynszu nieruchomości 549,00 zł + 23% podatek VAT
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu -
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na czas oznaczony 5 lat na tereny obsługi komunikacyjnej - dojazdy i dojścia do działek sąsiednich.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona nr działki 104/5 o pow. 0,0183 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Żórawie, gmina Gryfino, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00000462/2. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka posiada użytek dr. Jest to miejscowość wiejska położona około 5 km od Gryfina, wśród terenów leśnych o dość mocno rozproszonym układzie zabudowy.

W sąsiedztwie są działki o nielicznej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, tereny niezabudowane, las. Przedmiotowa nieruchomość drogowa położona jest pomiędzy dwiema nieruchomościami wykorzystywanymi na cele zabudowy zagrodowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, przejętego uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/145/11 z dn. 19-12-2011r. działka położona w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem Zr.59.06.KDW- posiadającym zapis - istniejąca droga wewnętrzna do zachowania.

Przetarg na dzierżawę nieruchomosci został ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek: 104/15 i 105/2 - obręb ewidencyjny Żórawie, gmina Gryfino.

Zastosowano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych do przedmiotowej działki z uwagi na sposób zagospodarowania nieruchomości i możliwość jej wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem na dojazdy i dojścia do działek sąsiednich.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości wynosi 549,00 zł netto + 23% podatek VAT/ rocznie
Wadium wynosi 55,00 zł

Przetarg na oddanie przedmiotowej nieruchomości w dzierżawę odbędzie się w dniu 25.11.2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 13:00.

Warunki przetargu:

 1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 18.11.2020 r., do godz. 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie (pok. 11), w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę dz. nr 104/5 - Żórawie, gmina Gryfino". Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w dniu 24.11.2020r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna nr: 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 20.11.2020 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy oraz zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, stanem zagospodarowania nieruchomości.
 6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 8. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania umowy dzierżawy. Przy czym czynsz dzierżawny w pierwszym roku obowiązywania umowy płatny jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych.
 9. Wszelkie prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny.
 10. Wszelkie koszty związane z dzierżawą oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi dzierżawca.
 11. Dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2020-10-23 08:24:34
data ostatniej aktualizacji: 2020-11-27 08:13:55

Strona odwiedzona 980 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Urbanowicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.