Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 23 lutego 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu było prawo własności części nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzi udział 7895/10000 części w działce nr 77/5, obejmujący budynki o pow. 1 172,13 m2 wraz z gruntem o pow. 2 260,34 m2 oraz działka nr 77/6 o pow. gruntu 1 338 m2 (KW SZ1Y/00049678/4), położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej 82, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości 1 360 000,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu -
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie.

Schemat położenia nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzi udział 7895/10000 w działce nr 77/5 oraz działka nr 77/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej 82 (księga wieczysta nr SZ1Y/00049678/4, użytek Bi - inne tereny zabudowane).

Nieruchomość zabudowana nieużytkowanymi obiektami oświatowymi. W skład części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzi udz. 7895/10000 w dz. 77/5, obejmujący budynki o pow. 1 172,13 m2 wraz z gruntem o pow. 2 260,34 m2 oraz dz. 77/6 o pow. 1 338 m2. Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej - ul. Łużyckiej. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie przez wyznaczony do tego celu teren do wspólnego użytkowania współwłaścicieli. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz niezabudowane tereny usługowe i mieszkaniowo-usługowe.

Nieruchomość leży na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu, nieruchomość posiada oznaczenie G5-73a.UO/UA/MW.16 - zabudowa usług oświaty, administracji i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację uzupełniającej funkcji mieszkalnej wyłącznie na potrzeby własne inwestora (w tym odrębnych budynków mieszkalnych) - pod warunkiem, że jej powierzchnia użytkowa nie przekroczy 30% powierzchni funkcji podstawowej.

Cena wywoławcza wynosi 1 360 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 136 000,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 w terminie do dnia 16 lutego 2021 r.
 • Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia części nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu części nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 07.11.2019 r. Pierwszy przetarg odbył się 24.03.2020 r., drugi przetarg odbył się 23.07.2020 r., trzeci przetarg odbył się 05.11.2020 r.
 • Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 • Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. Prawo trwałego zarządu zostanie wygaszone w przypadku wyłonienia nabywcy części nieruchomości.
 • W dziale III księgi wieczystej urządzonej dla ww. nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.
 • Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania części nabytej nieruchomości dla zamierzonej inwestycji we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Nabywca zobowiązany będzie do przejęcia umów na dostawę mediów i nieodpłatnego rozliczania współwłaściciela kosztami z tego tytułu, zgodnie z dotychczasowym sposobem rozliczania.
 • Nabywca zobowiązany będzie do użytkowania części nabytej nieruchomości w sposób niepowodujący zakłóceń w korzystaniu z nieruchomości przez współwłaściciela.
 • Nabywca zobowiązany będzie do prowadzenia ewentualnych prac remontowych w sposób niepowodujący zakłóceń w korzystaniu z nieruchomości przez współwłaściciela, naruszenia substancji budynków pozostających we władaniu współwłaściciela, ani też zmiany dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaściciela.
 • W przypadku remontu bądź też innych prac dotyczących części wspólnych nabywanej części nieruchomości (ściany i inne części konstrukcyjne łączące budynki współwłaścicieli, sieci i instalacje, teren do wspólnego użytkowania współwłaścicieli), nabywca zobowiązany będzie do wcześniejszego uzgodnienia zakresu prac i ich finansowania ze współwłaścicielem.
 • W przypadku prac mających na celu zmianę sposobu zaopatrywania nieruchomości w media, nabywca zobowiązany będzie do wcześniejszego uzgodnienia zakresu prac i ich finansowania ze współwłaścicielem.
 • W przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.
 • W razie występowania w granicach działek sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt, w porozumieniu z właścicielem sieci oraz współwłaścicielem nieruchomości.
 • Nabywca przejmuje wraz z nabytą częścią nieruchomości obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy, w tym drzew oraz zakrzaczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i kosztów sądowych.
 • Nabywca części nieruchomości zobowiązany jest wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży, na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 • Nabycie części nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 • Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca części nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 (pokój nr 32, II piętro), tel. 91 416 22 15. Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2020-12-18 08:16:19
data ostatniej aktualizacji: 2021-03-17 14:33:35

Strona odwiedzona 1360 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Pawlukiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.