Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Ogłoszenie przetargu na najem pomieszczeń biurowych w Chojnie przy ul. Dworcowej 1

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 02 lipca 2021r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu były pomieszczenia biurowe: nr 3.6. o powierzchni użytkowej 20,79m2 wraz z częściami wspólnymi o powierzchni użytkowej 6,36m2 oraz nr 3.21. o powierzchni użytkowej 11,25m2 wraz z częściami wspólnymi o powierzchni użytkowej 3,48m2 przeznaczone do wynajmu na okres do 3 lat.
  Pomieszczenia znajdują się na II piętrze budynku przy ul. Dworcowej 1, usytuowanym na nieruchomości oznaczonej nr działki 272 o pow.2,0455ha, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. Księga wieczysta nr 49413. Nieruchomość leży na terenie, dla którego nie ma w chwili obecnej obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza najmu oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert:
  1. Cena wywoławcza miesięcznej stawki najmu wynosi:
   • 9,50zł/m2 netto za pomieszczenie biurowe,
   • 5,00zł/m2 netto za części wspólne.
  2. Najwyższa cena miesięcznej stawki najmu osiągniętej w przetargu wynosi:
   • 9,90zł/m2 netto za pomieszczenie biurowe,
   • 5,30zł/m2 netto za części wspólne.
 5. Do stawki ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
  Informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert: -
 6. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako najemca pomieszczeń biurowych:
  PACTUM Zarządzanie i Nieruchomości Spółka z o.o., ul.Dworcowa 1, 74-500 Chojna.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczeń biurowych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, znajdujących się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie

Przedmiotem przetargu są pomieszczenia biurowe: nr 3.6. o powierzchni użytkowej 20,79m2 wraz z częściami wspólnymi o powierzchni użytkowej 6,36m2 oraz nr 3.21. o powierzchni użytkowej 11,25m2 wraz z częściami wspólnymi o powierzchni użytkowej 3,48m2 przeznaczone do wynajmu na okres do 3 lat.
Pomieszczenia znajdują się na II piętrze budynku przy ul. Dworcowej 1, usytuowanym na nieruchomości oznaczonej nr działki 272 o pow.2,0455ha, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. Księga wieczysta nr 49413. Nieruchomość leży na terenie, dla którego nie ma w chwili obecnej obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza stawki najmu wynosi:
- 9,50zł/m2 netto za pomieszczenie biurowe,
- 5,00zł/m2 netto za części wspólne.

Do stawki ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za: energię elektryczną, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ogrzewania oraz innych kosztów utrzymania obiektu proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w łącznej zryczałtowanej wysokości plus obowiązujący podatek VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości: 45,00zł za pomieszczenie nr 3.6. i 24,00zł za pomieszczenie nr 3.21 na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 w terminie do dnia 28 czerwca 2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wadium zalicza się na poczet czynszu najmu osobie, która przetarg wygra. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 28 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie (kancelaria) z dopiskiem na kopercie "Przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczenia biurowego nr 3.6. lub nr 3.21. w budynku Powiatu Gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie ".

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na najem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oferowaną stawkę czynszu najmu i sposób jej zapłaty;
 • kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie numeru rachunku bankowego do zwrotu wadium, w przypadku niewygrania przetargu.

Część jawna (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 02 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie (sala audiowizualna), ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.

 • Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia remontu i dostosowania pomieszczenia biurowego do własnych potrzeb.
 • Najemca zobowiązany będzie do użytkowania najmowanego pomieszczenia w sposób niepowodujący zakłóceń w korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników budynków.
 • Najemca zobowiązany będzie do prowadzenia prac remontowych w sposób niepowodujący zakłóceń w korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników obiektu.
 • Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako najemca pomieszczenia o terminie i miejscu zawarcia umowy najmu, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium ulega przepadkowi.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 (pokój nr 32, II piętro), tel. 91 416 22 15. Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2021-06-14 08:45:42
data ostatniej aktualizacji: 2021-07-12 07:27:35

Strona odwiedzona 449 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Anna Nikitińska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.