Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 184/16 obręb Bielin, gmina Moryń

Rozstrzygnięcie:

STAROSTA GRYFIŃSKI

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

odwołuje

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 184/16 o powierzchni 660 m2, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00029904/2, położonej w obrębie Bielin, gmina Moryń, stanowiącej własność Skarbu Państwa, z uwagi na nowe okoliczności związane ze stanem prawnym nieruchomości. Wpłacone wadia zostaną niezwłocznie zwrócone.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na stronie internetowej: bip.gryfino.powiat.pl.

Gryfino, dnia 16 września 2021 r.

STAROSTA GRYFIŃSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym Bielin, gmina Moryń, oznaczona numerem działki 184/16 o pow. 0,0660 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00029904/2. Nieruchomość, zgodnie z zapisami ewidencji gruntów posiada użytek "Br-IIIa".

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o powierzchni 64 m2, który kiedyś był użytkowany jako kotłownia. Przedmiotowy budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, ze stropodachem krytym papą. Budynek składa się z jednego pomieszczenia i został wybudowany około 1978 r.

Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, teren działki oznaczony w części pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i w części na tereny ogródków działkowych.

Nieruchomość położona jest we wsi Bielin w jej strefie centralnej w trzeciej linii zabudowy od drogi wojewódzkiej 125. Działka posiada dostęp do dróg gminnych o nawierzchni z kostki betonowej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Teren działki nieutwardzony, porośnięty trawą oraz zakrzaczeniami. Granice działki przebiegają w liniach prostych.

Kupujący zobowiązuje się do ewentualnego przełożenia instalacji, sieci zlokalizowanych na przedmiotowej nieruchomości, w uzgodnieniu z ich właścicielem lub osobą zainteresowaną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 240,00 zł

Wadium wynosi 2 530,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2021 r. (czwartek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 10:00.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 16.08.2021 r.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 27 09.2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy oraz zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 5. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 8. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 9. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 33 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 134 Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2021-09-06 09:41:18
data ostatniej aktualizacji: 2021-09-16 10:59:01

Strona odwiedzona 382 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Piotr Ignaciuk
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.