Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr 379/1 obręb 4 m. Gryfino, gmina Gryfino

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 16 listopada 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Nieruchomość oznaczona nr działki 379/1 o pow.0,0185ha, położona w obrębie 1 miasta Gryfino, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00060943/6.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości 2 240,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 2 270,00 zł
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości Alicja Pietraszewska

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Gryfino, dnia 24.11.2021 r.

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 379/1 o pow.0,0185ha, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jest numerem działki 379/1, położona w obrębie ewidencyjnym 4 m. Gryfino, dla której urządzona jest Kw SZ1Y/00060943/6. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków posiada użytki RV (grunty orne) o powierzchni 0,0185ha. Nieruchomość położona jest w peryferyjnej południowo-wschodniej części Gryfina. Dojazd od działki odbywa się drogą gruntową w stanie średnim. W sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz tereny leśne. Działka o kształcie nieregularnym, teren stosunkowo płaski, nie jest zagospodarowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Teren, na którym położona jest działka częściowo, objęty jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr VII/64/15 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 4 miasto Gryfino - rejon ul. Artyleryjska. Zgodnie z planem północna część działki nr 379/1 położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem: G4.74.01.RU/RM - tereny produkcji w gospodarstwach ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Pozostała część działki nie jest objęta planem miejscowym.

Cena wywoławcza wynosi 2 240,00zł
Wadium wynosi 224,00zł
Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada /wtorek/ 2021r. o godz. 11.30. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 32.

Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej SA nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 10 listopada 2021r. (środa). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 5. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 6. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 32 oraz pod nr tel. (0-91) 416 22 15 wew.151. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Gryfino, dnia 11 października 2021r.

data opublikowania: 2021-10-12 10:57:32
data ostatniej aktualizacji: 2021-11-24 10:02:59

Strona odwiedzona 509 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Anna Nikitińska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.