Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: "Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości- pojazdów stanowiących własność Powiatu.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr KM.7135.49.2017.UP z dnia 15 grudnia 2017 r. złożono jedną ofertę, która spełnia wymagania określone w "Zaproszeniu".

Oferta została złożona przez:
Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne Józef Gralewicz ul. Armii Krajowej 89, 74-101 Gryfino

Zaproszenie do składania ofert: "Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu"

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszam Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Biegłego Skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu po wydanym orzeczeniu Sądu Rejonowego w Gryfinie o przepadku pojazdu na rzecz powiatu.
  Uprawnionymi do wykonywania usługi są Biegli Skarbowi wpisani na listę prowadzoną przez Izbę Skarbową (art. 67c Ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).
  CPV: 71319000-7
 2. Przygotowanie oferty
  Ofertę należy:
  1. złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego,
   Kancelarii Ogólnej (parter) Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
   "Zapytanie ofertowe na wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu"
   do dnia 22.12.2017 r. do godz. 15:00.
 3. Wybór oferty najkorzystniejszej
  1. Zamawiający dokona oceny i porównania ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Kryterium: 100 % - cena,
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
 4. Kontakt z wykonawcą:
  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  Urszula Przetak - z-ca naczelnika tel. (91) 40 45 000, wew. 204,
  e-mail urszula.przetak@gryfino.powiat.pl
 5. Termin związania ofertą
  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Planowany termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy.

Do pobrania:

data opublikowania: 2017-12-15 09:22:31
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 14:30:48

Strona odwiedzona 550 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.