Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Informacja Starosty Gryfińskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków obrębu Mirowo w gminie Moryń

Gryfino, dnia 13 marca 2018 r.

GP.6620.2.2018.MR

INFORMACJA
STAROSTY GRYFIŃSKIEGO

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków obrębu Mirowo w gminie Moryń

Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zmianami) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz innych rejestrach, a także pozyskane i opracowane w ramach realizacji umowy nr 03/RI/18 z dnia 5 marca 2018 r., rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków w zakresie granic działek ewidencyjnych i konturów użytków gruntowych oraz weryfikacji i uzupełnienia danych opisowych i atrybutów w obrębie Mirowo w gminie Moryń.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych określonych w art. 26 ust. 1 i 2.

Wykonawcą prac geodezyjnych w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: RI.2720.01.2018.SD) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) zostali upoważnieni pracownicy firmy GEOTECHNOLOGIES Wiesław Szymkiewicz, ul. Leopolda Staffa 8, 73-110 Stargard (NIP: 852-205-71-15, tel.: 601 190 270, 502 497 600, e-mail: wieslaw.szymkiewicz@geotechnologies.pl). Termin zakończenia prac: 30 listopada 2018 r.

Ww. praca została zgłoszona i zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w Gryfinie pod numerem ID 6640.375.2018.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:

 1. wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
 2. dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
 3. nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
 4. umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

Opracowany w ramach modernizacji projekt operatu opisowo - kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 5 ww. ustawy, zostanie podana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie i Urzędu Gminy Moryń oraz ogłoszeniu jej w prasie o zasięgu krajowym.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art. 24a ust. 6 - 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którymi:

 1. "Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo - kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
 2. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo - kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
 4. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 5. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
 6. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
 7. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków."

Powyższa informacja podlega wywieszeniu na okres czternastu dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

z up. STAROSTY
mgr inż. Grzegorz Downar
Geodeta Powiatowy

data opublikowania: 2018-03-13 15:34:41
data ostatniej aktualizacji: 2018-03-13 15:34:41

Strona odwiedzona 323 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Rusek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.