Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 14 listopada 2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
"PARKING NIEBEZPIECZNE"

W dniu 12 listopada 2018 r. o godz. 15:01 upłynął termin składania ofert na świadczenie usług z zakresu przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego.

W wyznaczonym terminie do składania ofert nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Gryfińskiego

dla zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty: 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

zaprasza do składania ofert w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz art. 102 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1834 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 13 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, polegająca na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Gryfińskiego, na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawnioną osobę, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.).
  2. UWAGA! Doba przechowywania rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu, po upływie 24 godzin rozpoczyna się kolejna w pełni płatna doba.
  3. Wykonawca powinien dysponować parkingiem spełniającym poniższe kryteria:
   1. Całodobowo strzeżony przez osoby fizyczne;
   2. Oświetlony w stopniu zapewniającym widoczność każdego pojazdu;
   3. Parking powinien mieć co najmniej dwa stanowiska postojowe przeznaczone dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne, z których przynajmniej jedno powinno być przelotowe i mieć wymiary co najmniej 3,5 m x 20 m oraz miejsce przeładunku o wymiarach co najmniej 30 m x 20 m, umożliwiające przeładunek towarów niebezpiecznych lub dokonanie innych czynności zabezpieczających.
    Miejsca przeładunku można nie wyznaczać, jeżeli co najmniej jedno stanowisko postojowe ma wymiary umożliwiające przeładunek towaru niebezpiecznego do innego pojazdu lub dokonanie innych czynności zabezpieczających, w tym również z użyciem urządzeń służących do przenoszenia ładunków;
   4. Stanowisko postojowe oraz miejsce przeładunku, o których mowa w pkt 3) nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż:
    1. 30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych niezwiązanych z parkingiem, granicy sąsiedniej działki oraz budynków i obiektów nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
    2. 40 m od lasu o powierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych,
    3. 300 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody,
    4. 15 m od obiektów, o których mowa w lit. a, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m,
    5. 150 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m.
    6. nie może być usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od rowów, studzienek i urządzeń melioracyjnych,
    7. powinno mieć odrębny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony w urządzenia do zbierania i neutralizacji wycieków materiałów niebezpiecznych;
   5. Nawierzchnia stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku, o których mowa w pkt 3) powinna być utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca przenikaniu materiałów niebezpiecznych do gruntu, urządzeń wodnych i wód;
   6. Ukształtowanie nawierzchni stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku o których mowa w pkt 3) powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ewentualnego rozlewiska materiałów niebezpiecznych poza terenem stanowiska;
   7. Do stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku, o których mowa w pkt 3) zapewnia się dojazd o parametrach technicznych określonych w przepisach dotyczących wymagań w zakresie dróg pożarowych.
   8. Parking wyposaża się w:
    1. odpowiednie znaki drogowe oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze;
    2. sprzęt przeciwpożarowy, w szczególności:
     • gaśnicę przewoźną 25 kg proszkową lub CO2,
     • dwie gaśnice proszkowe 6 kg,
     • 2 koce gaśnicze,
     • skrzynię zawierającą co najmniej 1 m3 piasku,
     • substancje i materiały neutralizujące i pochłaniające,
     • dostęp do bieżącej wody;
   9. Parking mający więcej niż 4 miejsca postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, powinien mieć źródło wody o wydajności co najmniej 10 dm3/s lub zapas wody w ilości 100 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach dotyczących wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
  4. W zakres usługi całodobowego przechowywania pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz jego elementów składowych na parkingu strzeżonym wchodzi:
   1. przechowywanie w zamkniętym i zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części składowych oraz innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu,
   2. zabezpieczenie pojazdu przez przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu, w szczególności komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera oraz bagażnika,
   3. zabezpieczenie przez kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem, przedostaniem się opadów atmosferycznych do elementów składowych pojazdu,
   4. uzupełnianie ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczanie silnika przez skutkami oddziaływania niskich temperatur,
   5. w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczenie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji o dokonaniu tej czynności w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia pojazdu oraz powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie jego odbioru, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę,
   6. w dniu przyjęcia pojazdu na parking wykonanie dokumentacji fotograficznej z naniesioną datą, pozwalającej na określenie stanu technicznego pojazdu w chwili jego przyjęcia oraz sporządzenie formularza opisującego stan pojazdu i jego wyposażenie,
   7. zapewnienie dostępu do pojazdu lub jego elementów składowych osobom legitymującym się upoważnieniem wydanym przez Zamawiającego w celu dokonania oględzin lub ekspertyz,
   8. ponoszenie pełnej odpowiedzialności finansowej za powierzone pojazdy od momentu przejęcia ich od holującego i umieszczenia na parkingu strzeżonym do dnia ich wydania,
   9. wydanie pojazdu po dostarczeniu dowodu wpłaty należnej opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, dokonanej na konto Zamawiającego oraz zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego (jeżeli jest wymagane) osobie uprawnionej, całodobowo przez 7 dni w tygodniu,
   10. prowadzenie ewidencji przechowywanych pojazdów w postaci rejestru zawierającego w szczególności dane: liczbę porządkową, numer rejestracyjny, a w przypadku jego braku numer VIN, markę i model pojazdu, numer dyspozycji oraz datę jej wydania, datę i czas przyjęcia pojazdu na parking, datę i czas wydania pojazdu, imię nazwisko i adres obierającego pojazd, wysokość uiszczonej opłaty oraz numer zezwolenia na odbiór pojazdu (jeżeli jest wymagane).
 2. Oferta na prowadzenie parkingu strzeżonego przechowującego pojazdy przewożące towary niebezpieczne powinna zawierać:
  1. Aktualny wypis (odpis) z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź Krajowego Rejestru Sądowego, poświadczające dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym postępowaniem konkursowym, wystawione przez uprawniony organ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, opatrzony oświadczeniem Wykonawcy: "niniejszy odpis jest aktualny na dzień złożenia oferty".
  2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają bezpośrednio z przedłożonych wypisów (odpisów) wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę.
  3. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca ubezpiecza prowadzoną przez siebie działalność w zakresie przechowywania pojazdów przewożących towary niebezpieczne przez cały okres trwania umowy w wypłacalnym towarzystwie ubezpieczeniowym na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200 000 zł.
  4. Pozwolenie na użytkowanie parkingu, na który usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
  5. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do zaproszenia.
  6. Dodatkowo wymagany jest akt własności, umowa: najmu, dzierżawy, użyczenia itp. parkingu strzeżonego spełniającego wymogi określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
  7. Projekt umowy w załączeniu.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty.
  1. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy usługi, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.
  3. Należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, zobowiązania, informacje, formularz ofertowy - w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu oferta zostanie odrzucona.
  4. Nie wyrażamy zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
  5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę.
  6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  7. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
  8. Ofertę należy tak przygotować, aby nie było możliwości rozłączenia się kartek. Strony powinny być ponumerowane.
  9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
  10. Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed terminem otwarcia należy zaadresować: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino oraz oznaczyć hasłem:
   "PARKING NIEBEZPIECZNE".
  11. Ofertę należy złożyć do dnia 12 listopada 2018 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie - ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 11.
  12. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
 4. Kryteria oceny ofert
  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie polegających odrzuceniu.
  Kryterium: 100 % - cena

UWAGA !!

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłynęły w terminie, kompletne, zawierające wszystkie informacje i dokumenty określone w pkt. II oraz spełniające wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.
 2. Sprawdzenia i oceny ofert dokona komisja powołana przez Starostę Gryfińskiego.
 3. Każdy uczestnik postępowania ma uprawnienie do skierowania zapytania dotyczącego treści zawartych w zaproszeniu. Zapytania w formie pisemnej należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Gryfinie Wydział Komunikacji i Transportu, ul. 11 Listopada 16d, 74-100 Gryfino, lub za pomocą telefaksu pod nr 91 416 42 76, w terminie nie przekraczającym 6 dni przed terminem wyznaczonym do składania ofert. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania bez ujawnienia źródła zapytania. Osoba wskazana do udzielania wyjaśnień jest pani Urszula Przetak - zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo dokonania w ustalonym terminie przeglądu wykazanego w ofercie parkingu.
 5. Przewidywany termin rozstrzygnięcia ofert planowane jest do dnia 20 listopada 2018 r.
 6. Planowany termin realizacji zamówienia - 12 miesiące od dnia podpisania umowy.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-10-12 14:20:25
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-14 15:03:37

Strona odwiedzona 354 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.