Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywanego na terenie Powiatu Gryfińskiego

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 11 lutego 2020 r.

KM.7141.1.2020.UP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na opracowanie "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywanego na terenie Powiatu Gryfińskiego"

Zamawiający informuję, że do opracowania analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywanego na terenie Powiatu Gryfińskiego zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. - Dz.U. z 2019 r. poz. 2140, ze zm.) wybrano Wykonawcę:
Kompleksowe Usługi Doradcze Maciej Gabory
Ul. Świebodzka 2B, 50-046 Wrocław

Wykonawca za wykonanie zamówienia zaoferował cenę w kwocie 4829,27 zł. netto / 5940,00 zł brutto.

Gryfino, dnia 15 stycznia 2020 r.

Nr sprawy: KM.7141.1.2020.UP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Starosta Gryfiński zaprasza do składania ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywanego na terenie powiatu gryfińskiego - art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.)
 2. Termin realizacji zamówienia: 120 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Warunki płatności: 21 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury.
 4. Warunki udziału w postępowaniu: opracowanie przez wykonawcę przynajmniej jednej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych w innym urzędzie.
 5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: do formularza ofertowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie powyższej usługi innemu podmiotowi.
 6. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 7. Miejsce i termin składania ofert: kancelaria Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino do dnia 31.01.2020 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ - KM
 8. Miejsce i termin otwarcia ofert: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16d, pok. Nr 4 dnia 3.02.2020 r.
 9. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Urszula Przetak. tel. 91-4045000 wew. 204 e-mail urszula.przetak@gryfino.powiat.pl
 10. Załączniki: wzór umowy, formularz ofertowy.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. "Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywanego na terenie powiatu gryfińskiego"
 2. Zakres tematyczny opracowania
  1. Określenie istniejącego potencjału drogowego na poszczególnych kierunkach komunikacyjnych w odniesieniu do regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie powiatu gryfińskiego, uwzględniającego istniejącą komunikację oraz ocena wywiązywania się przewoźników posiadających zezwolenia z bieżącej realizacji przewozów w tym:
   • Ilość przewoźników obsługujących poszczególne linie komunikacyjne w granicach powiatu gryfińskiego na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób;
   • Ilość pojazdów obsługujących poszczególne linie z uwzględnieniem rodzaju i pojemności pojazdów;
   • Liczba i długość linii komunikacyjnych oraz częstotliwość kursowania na poszczególnych liniach wraz z lokalizacją przystanków i węzłów przesiadkowych;
   • Stosowanych taryf przez poszczególnych przewoźników;
   • Wyspecyfikowanie linii mających początek lub koniec na obszarze powiatu gryfińskiego a wyjeżdżających poza powiat, według przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich nazw i adresów;
   • Wyspecyfikowanie linii komunikacyjnych przebiegających przez powiat gryfiński a mających początek i koniec poza terenem powiatu, według przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich nazw i adresatów;
  2. Określenie aktualnego stanu pokrycia zapotrzebowania na przewozy dla poszczególnych linii komunikacyjnych.
  3. Określenie przewidywanych zmian w natężeniu przewozu podróżnych w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
  4. Przedstawienie graficzne i opisowe obszarów nieobsłużonych linią komunikacyjną oraz obszarów o nadmiernym potencjale przewozowym w powiecie gryfińskim.
 3. Sposób oraz forma opracowania.
  1. Finalna wersja opracowanej analizy zostanie wykonana w trzech egzemplarzach.
  2. Całość dokumentu zostanie przekazana Zamawiającemu w formie tekstowej i graficznej oraz elektronicznej.
 4. Wymagany termin wykonania zamówienia.
  Ostateczny termin realizacji całości zamówienia: 120 dni od dnia podpisania Umowy.
 5. Współpraca.
  1. Wykonawca będzie na bieżąco informował o postępach realizacji zamówienia lub ewentualnych utrudnieniach.
  2. Dla potrzeb wykonania analizy Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały będące w jego posiadaniu, dane dotyczące wydanych zezwoleń, ilości zgłoszonego taboru, rozkłady jazdy będące w posiadaniu Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Powyższe dane dotyczą zezwoleń na linie regularne przewozu osób wydane przez Starostę Gryfińskiego. Pozostałe dokumenty należy pozyskać indywidualnie z urzędów które je wydały.
  3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez zamawiającego.
 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy wykonali minimum jedną "Analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób" lub "Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego" dla innego urzędu. Do formularza ofertowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie powyższej usługi innemu podmiotowi.

Do pobrania:

data opublikowania: 2020-01-15 07:50:01
data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:26:36

Strona odwiedzona 241 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.