Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Nabór wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego

Załącznik do uchwały Nr 783/2023
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 9 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Zarząd Powiatu w Gryfinie

działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w związku z § 4 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/238/2021 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5942)

ogłasza nabór wniosków

o udzielenie w 2023 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację
  O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku w postaci prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy, która powinna definiować między innymi uprawnienie do wykonywania prac określonych w pkt II.
 2. Dotacja na prace przy zabytku może obejmować nakłady konieczne na:
  1. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  2. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  3. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  4. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  5. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  6. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  7. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  8. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  9. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  10. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-9;
  11. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 3. Kryteria, jakie musi spełniać zabytek będący przedmiotem wniosku o dotację
  Dotacja może zostać udzielona, jeśli zabytek spełnia łącznie następujące kryteria:
  1. znajduje się w granicach administracyjnych powiatu gryfińskiego,
  2. jest wpisany do rejestru zabytków lub został ujęty w gminnej ewidencji zabytków,
  3. posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców powiatu gryfińskiego.
 4. Kwota przeznaczona na dotacje planowana w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2023 wynosi do 30 000,00 zł
 5. Wysokość dofinansowania
  1. Dotacja z budżetu Powiatu Gryfińskiego może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.
  2. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
  3. Wnioskodawca, ubiegający się o dotację w wysokości przekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót, zobowiązany jest dołączyć do wniosku opinię właściwego organu ochrony zabytków lub opinię albo decyzję właściwego organu nadzoru budowlanego.
 6. Termin realizacji zadania
  1. Przedmiotem wniosku mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wykonywane w 2023 r.
  2. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji do 29 grudnia 2023 r.
  3. Ze środków własnych (w tym również pochodzących z innych źródeł) mogą być finansowane wydatki poniesione od 1 stycznia do 29 grudnia 2023 r.
 7. Termin i miejsce składania wniosków
  1. Na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu Wnioskodawca może wystąpić z jednym wnioskiem o dofinansowanie prac lub robót.
  2. Termin naboru wniosków wyznacza się od 10 marca do 12 kwietnia 2023 r.
  3. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w pkt VIII należy składać w jeden z niżej wymienionych sposobów:
   1. osobiście w zamkniętych kopertach w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 - 15.30;
   2. za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do urzędu).
  Uwaga: Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez Wnioskodawcę.
 8. Formularz wniosku i załączniki
  1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXIII/238/2021 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu gryfińskiego.
  2. Formularz wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.powiat.pl (zakładka elektroniczny urząd -> załatwianie spraw - procedury) oraz w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. 11 Listopada 16D, pok. 205.
  3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kopie):
   1. decyzja o wpisie do rejestru zabytków lub zaświadczenie właściwego organu (wójt/burmistrz) o wpisie obiektu, którego dotyczą prace lub roboty budowlane przy zabytku, do gminnej ewidencji zabytków;
   2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem:
    • w przypadku właścicieli i użytkowników wieczystych - odpis z księgi wieczystej, jeśli księga nie jest założona - wypis z rejestru gruntów,
    • pozostali wnioskodawcy - odpis z księgi wieczystej, jeśli księga nie jest założona - wypis z rejestru gruntów oraz wszystkie umowy dotyczące przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem, np. umowa użyczenia, dzierżawy lub innego ograniczonego prawa własności;
   3. dokument poświadczający prawo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, np.:
    • w przypadku parafii - dekret powołujący lub zaświadczenie z kurii,
    • dla spółek, stowarzyszeń, fundacji - odpis z KRS,
    • dla jednostek samorządu terytorialnego - wyciąg ze statutu w części dotyczącej osób reprezentujących jednostkę,
    • dla wspólnot mieszkaniowych - uchwała powołująca zarząd;
   4. kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót budowlanych uzgodniony merytorycznie z właściwym organem ochrony zabytków;
   5. pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
   6. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeśli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia;
   7. dokumentacja fotograficzna zabytku na nośniku elektronicznym, obrazująca aktualny stan zachowania zabytku, ze szczególnym uwzględnieniem części objętej wnioskiem o dofinansowanie;
   8. w przypadku osób fizycznych i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą dołącza do wniosku również:
  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
  2. informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)
  Uwaga: Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Na ostatniej stronie każdego z potwierdzanych dokumentów należy umieścić napis (pieczątkę) "Za zgodność z oryginałem", datę potwierdzenia zgodności z oryginałem oraz podpisy uprawnionych osób wraz z imiennymi pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Pozostałe strony potwierdzanych dokumentów powinny być parafowane.
 9. Ocena formalna wniosków
  1. Oceny wniosków pod względem formalnym dokonuje pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  2. W trakcie oceny formalnej Wnioskodawca ma możliwość korekty wniosku i/lub uzupełnienia braków, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
  3. Wniosek nie uzupełniony w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpoznania i odsyła do wnioskodawcy.
 10. Ocena merytoryczna wniosków
  1. Oceny merytorycznej oraz zaopiniowania wniosków dokona komisja powołana odrębną uchwałą Zarządu Powiatu na podstawie poniższych kryteriów:
   1. merytoryczna wartość złożonego wniosku - do 10 pkt;
   2. znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe zabytku dla powiatu - do 10 pkt;
   3. stan techniczny zabytku - do 20 pkt;
   4. udział środków własnych wnioskodawcy - do 20 pkt:
    1. do 30% - 5 pkt
    2. do 40% - 10 pkt
    3. do 60% - 15 pkt
    4. powyżej 60% - 20 pkt
   5. udział środków otrzymanych od innych organów na realizację prac lub robót - do 10 pkt:
    1. do 10% - 2 pkt
    2. do 30% - 4 pkt
    3. do 45% - 6 pkt
    4. do 60% - 8 pkt
    5. powyżej 60% - 10 pkt
   6. dotychczasowa współpraca, w szczególności rzetelność i terminowość (gdy Wnioskodawca otrzymywał dotację w latach poprzednich) - do 10 pkt.
  2. Komisja opiniuje wnioski z uwzględnieniem planowanej wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Powiatu Gryfińskiego na dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach w 2023 r.
  3. Każdy wniosek jest oceniany według tych samych kryteriów, na karcie oceny wniosku.
  Uwaga: W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku, Komisja dokona ich wstępnej oceny merytorycznej i wybierze jeden z nich, który będzie podlegał dalszemu rozpoznaniu.
 11. Rozstrzygnięcie naboru
  1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje - na wniosek Zarządu Powiatu - Rada Powiatu w Gryfinie w formie uchwały.
  2. Od decyzji Rady Powiatu nie przysługuje odwołanie.
  3. Informację o wynikach naboru podaje się do publicznej wiadomości:
   1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie www.bip.gryfino.powiat.pl,
   2. na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego www.gryfino.powiat.pl,
   3. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  4. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru - do 31 maja 2023 r.
 12. Realizacja zadania i sprawozdawczość
  1. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem Gryfińskim.
  2. Jeżeli dotacja została przyznana w wysokości mniejszej niż wnioskowana, a Wnioskodawca podejmuje się realizacji zadania, przed podpisaniem umowy dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, z zastrzeżeniem, że procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych nie może być wyższy od zadeklarowanego we wniosku o udzielenie dotacji.
  3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanego zakresu rzeczowego zadania oraz kosztorysu i harmonogramu prac lub robót - w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.
  4. Wnioskodawca, któremu przyznano dotację może odstąpić od zawarcia umowy, wówczas ma obowiązek pisemnie powiadomić Zarząd Powiatu o swojej decyzji - w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wysokości przyznanej dotacji;
  5. Po zakończeniu realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykorzystania udzielonej dotacji.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki pod nr telefonu 91 404 50 00 w. 223.

data opublikowania: 2023-03-09 14:40:58
data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 14:40:58

Strona odwiedzona 54 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Monika Baczyńska-Padjasek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.