Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Nabór na stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych, harmonizacji baz i dystrybucji danych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 7/2019
na stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych,
harmonizacji baz i dystrybucji danych
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych, harmonizacji baz i dystrybucji danych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wybrana została Pani Marta Mikulska, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marta Mikulska spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. prowadzenia postępowań administracyjnych, harmonizacji baz i dystrybucji danych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2019 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych, harmonizacji baz i dystrybucji danych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe techniczne o kierunku geodezja lub pokrewnym z przedmiotem wykładowym geodezja, miernictwo, geomatyka albo geoinformacja, ewentualnie z elementami tych przedmiotów w podstawie programowej,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  2. znajomość programu EWID2007,
  3. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm),
   • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725),
   • rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393),
   • rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2011 r. Nr 263 poz. 1572),
   • rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938),
   • rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028),
   • rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz.1183),
   • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.),
   • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 511),
  5. operatywność, sumienność , odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
  6. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. odporność na stres, dokładność, terminowość, rzetelność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. udział w postępowaniach administracyjnych z zakresu Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego, ustawy o lasach oraz przygotowanie decyzji,
  2. wymiana danych z centralnym repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN),
  3. zasilanie krajowej bazy GESUT i BDOT10K,
  4. Prowadzenie powiatowej bazy metadanych,
  5. wymiana danych z Państwowym Rejestrem Granic (PRG),
  6. kontrola powiatowych baz pod względem ich zgodności ze schematem pojęciowym,
  7. sporządzanie i przekazywanie zabezpieczających kopii baz,
  8. przygotowanie zamówień publicznych,
  9. sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 7 maja 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 7/2019 na stanowisko ds. prowadzenia postępowań administracyjnych, harmonizacji baz i dystrybucji danych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru".

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 24 maja 2019 r.

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 91 4045000 wew. 215. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2019-04-23 14:50:39
data ostatniej aktualizacji: 2019-05-24 14:27:56

Strona odwiedzona 1201 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.