Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Gryfinie
ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

§ 1. Cel i rodzaj zadań objętych konkursami

 1. Celem konkursów jest wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i sztuki, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w Programie współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, czyli:
  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:
   1. organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej i rekreacji dla mieszkańców powiatu o charakterze otwartym,
   2. organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży,
   3. wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu,
   4. wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,
   5. wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat gryfiński w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych;
  2. kultury i sztuki, w tym:
   1. organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego powiatu,
   2. organizowanie warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia historyczne na terenie powiatu,
   3. wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu gryfińskiego,
   4. wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu gryfińskiego,
  3. turystyki i krajoznawstwa, w tym:
   1. upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu powiatu,
   2. wspieranie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym,
   3. wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej.
  4. ochrona i promocja zdrowia, w tym:
   1. wspieranie programów edukacyjno-profilaktycznych oraz promocja działań profilaktycznych,
   2. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa,
   3. edukacja w zakresie opieki nad osobą chorą.

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań

 1. Na wsparcie realizacji przedsięwzięć wybranych w drodze niniejszych konkursów, przeznaczone zostaną środki finansowe w ogólnej kwocie 70 000,00 zł, z tego:
  1. na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 30 000,00 zł;
  2. na zadania z zakresu kultury i sztuki - 15 000,00 zł;
  3. na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - 15 000,00 zł;
  4. na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - 10 000,00 zł.

§ 3. Zasady przyznawania dotacji

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", prowadzące działalność w sferach objętych konkursem. Podmioty te mogą złożyć ofertę wspólną, która określać będzie jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty oraz ich sposób reprezentacji przed organem administracji publicznej.
 2. Oferenci, o których mowa w ust. 1, składają pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa w art. 14 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) zwanego dalej rozporządzeniem.
 3. Zadania proponowane do realizacji muszą obejmować swoim zasięgiem terytorialny obszar działania organu ogłaszającego ww. konkurs (zasięg powiatowy tj. minimum 2 gminy położone na terenie Powiatu Gryfińskiego lub o zasięgu ponadpowiatowym).
 4. Udzielone dotacje na realizację zadań określonych w §1 będą miały formę wspierania wykonywania tych zadań.
 5. Planowana dotacja w ramach złożonej oferty nie może przekroczyć 90% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 6. Złożenie oferty nie zobowiązuje do przyznania dotacji.
 7. Oferent może złożyć w konkursie jedną ofertę w ramach jednego zakresu zadań publicznych.
 8. Złożona oferta nie może być zbieżna pod względem tematyki, zakresu lub terminu realizacji zadania z drugą ofertą złożoną przez tego samego oferenta w tym samym postępowaniu konkursowym. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu.

§ 4. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana, Zarząd Powiatu w Gryfinie zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
 2. Termin ponoszenia wydatków na realizację zadania ze środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., natomiast wydatki ze środków własnych lub pochodzących z innych źródeł mogą być wykorzystywane na realizację danego zadania od dnia ogłoszenia konkursu.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Oferent zobowiązany jest do utrzymania proporcji pomiędzy wkładem własnym a dotacją. Zmiana tej proporcji może polegać na zwiększeniu wkładu własnego.
 4. Do kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji zaliczane będą w szczególności:
  1. indywidualne nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe;
  2. honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia oraz rachunku lub faktury VAT;
  3. zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;
  4. zakup usług niezbędnych do wykonania zadania;
  5. wynajem sprzętu technicznego (m.in. scena, oświetlenie, nagłośnienie) i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania;
  6. koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania;
  7. usługi poligraficzne i koszty promocyjne służące realizacji zadania.
 5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1. zakup gruntów i nieruchomości,
  2. koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura nie związane bezpośrednio z realizacją zadania,
  3. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzieleniu dotacji,
  4. pokrycie strat i długów.
 6. Pod warunkiem zachowania proponowanej w ofercie jakości zadania, w toku realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów przewidzianych w kalkulacji zadania o nie więcej niż 20% oraz jeżeli suma przesunięć środków dotacji w całym zadnia nie przekroczy 20% otrzymanej dotacji.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć o wartościach wyższych niż w pkt. 6. Zmiany te wymagają aneksu do umowy.

§ 5. Termin i sposób składania ofert

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2020 r., w zamkniętych kopertach z dopisanym rodzajem konkursu odpowiednio: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gryfińskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" lub "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gryfińskiego w zakresie kultury i sztuki" bądź "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gryfińskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa" lub "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gryfińskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia", opatrzonych pieczęcią firmową oferenta(-ów) lub z dopiskiem identyfikującym oferenta(-ów).
 2. Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 74-100 Gryfino.
 3. W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 40 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób z prawem głosu:
  1. przewodniczący komisji - członek Zarządu Powiatu;
  2. dwóch przedstawicieli komórki realizującej konkurs;
  3. dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.
 3. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych w ust. 2 pkt 3, jeżeli:
  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowych;
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowych.
 5. Wszystkie powołane w skład komisji konkursowych osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
  1. złożoną w zamkniętej kopercie z dopisanym rodzajem konkursu określonym w ogłoszeniu o konkursie lub innym tytułem umożliwiającym identyfikację rodzaju konkursu oraz opatrzoną pieczęcią firmową oferenta(-ów) lub dopiskiem identyfikującym oferenta(-ów);
  2. złożoną przez podmiot(-y) uprawniony(-e) do jej złożenia;
  3. złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;
  4. złożoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  5. wypełnioną zgodnie z "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty" zawartym w formularzu oferty;
  6. w której proponowane działania odpowiadają merytorycznie rodzajowi ogłoszonego konkursu;
  7. zawierającą wszystkie wymagane załączniki (w przypadku załączników składanych w formie kopii, każda strona załącznika winna być parafowana, potwierdzona za zgodność z oryginałem, a ostatnia strona opatrzona dodatkowo datą i podpisem);
  8. podpisaną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów);
  9. zawierającą termin realizacji zadania (dzień/miesiąc/rok) zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie;
  10. obejmującą swoim zasięgiem terytorialnym obszar działania organu ogłaszającego ww. konkurs;
  11. planowana dotacja w ramach złożonej oferty nie przekracza 90% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania;
  12. zawierającą tytuł konkursu zgodny z rodzajem zadań określonym w ogłoszeniu o konkursie lub inny tytuł umożliwiający identyfikację rodzaju konkursu;
  13. zawierającą kopię umowy partnerskiej lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej, zgodnie z zapisami art.14 ust 3-5 ustawy).
 7. Oferty niespełniające ww. wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia, przy czym dopuszcza się możliwość usunięcia uchybień formalnych polegających na:
  1. uzupełnieniu na kopercie pieczęci firmowej oferenta(-ów) lub dopisku identyfikującego oferenta(-ów);
  2. wpisaniu/uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty wpisu(-ów) dotyczących części odpowiednio I "Podstawowe informacje o złożonej ofercie", II "Dane oferenta(-ów)";
  3. uzupełnieniu zapisów dotyczących ewentualnego dokonania wyboru opcji "niepotrzebne skreślić";
  4. dopisaniu, w przypadku, gdy dana sytuacja tego dotyczy, określenia "nie dotyczy" lub dokonania przekreślenia danego pola;
  5. uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty planowanego terminu realizacji zadania określonego w części III Opis zadania w pkt 4"Plan i harmonogram działań na rok ..."
  6. skorygowaniu omyłek pisarskich i/lub rachunkowych na formularzu oferty w części V "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego" w pkt V.A. "Zestawienie kosztów realizacji zadania", w pkt V.B. "Źródła finansowania kosztów realizacji zadania" i w pkt. V.C. "Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów";
  7. uzupełnieniu, w przypadku łącznej reprezentacji, podpisu jednej z osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów);
  8. wpisaniu daty oferty;
  9. uzupełnieniu wymaganych załączników lub braków w tych załącznikach;
   na wezwanie pracownika Wydziału Edukacji w terminie do 3 dni od dnia wezwania przekazanego pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie na wskazany w ofercie adres lub numer. Oferty, których uchybienia formalne nie zostaną usunięte w ww. terminie, zostaną odrzucone.
 8. Przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane następujące kryteria ich oceny:
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot (waga kryterium 0-10 punktów);
  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (waga kryterium 0-20 punktów);
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie (waga kryterium 0-35 punktów), w tym:
   1. jakość wykonania zadania (opis rezultatów zadania w odniesieniu do planowanych działań, ich trwałość, wymierne korzyści dla społeczności lokalnej): 0-15 punktów,
   2. charakter powiatowy oddziaływania (zasięg terytorialny): 4-10 punktów, w tym:
    • 2 gminy - 4 punkty,
    • 3 gminy - 7 punktów,
    • 4 gminy - 10 punktów,
   3. zasięg i sposób (forma) rozpowszechniania informacji o zadaniu stanowiący aspekt promocji Powiatu Gryfińskiego: 0-5 punktów;
   4. kwalifikacje osób przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie: 0-5 punktów;
  4. planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (waga kryterium 0-20 punktów);
  5. planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (waga kryterium 0-5 punktów);
  6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (waga kryterium 0-5 punktów);
  7. realizacja zadania we współpracy z inną(-ymi) organizacją(-ami) - oferta wspólna (waga kryterium 0-5 punktów).
 9. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w zależności od ilości prawidłowo złożonych ofert, limitu środków finansowych oraz uzyskanej punktacji.

§ 7. Informacja o wysokości środków przeznaczonych w latach 2017-2019 na dofinansowanie zadań publicznych:

Lp.Rodzaj zadania2017 r.2018 r.2019 r.
1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej41 400,0037 000,0042 700,00
2.Kultura i sztuka15 700,0018 000,0023 500,00
3.Turystyka i krajoznawstwo10 000,0015 000,0015 000,00
4.Ochrona i promocja zdrowia0 ,000,003 000,00

Wszelkich wyjaśnień dotyczących konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pod nr telefonu: 91 404 50 00 wew. 221 w godz. 7.30-15.30.

Do pobrania:

data opublikowania: 2020-01-31 08:53:02
data ostatniej aktualizacji: 2020-01-31 08:53:02

Strona odwiedzona 138 razy
Inf. przygotowana przez: Kinga Koeller
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.