Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Nabór na stanowisko ds. kształcenia specjalnego, kierowania nieletnich do MOS/MOW i promocji powiatu w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 7/2018
na stanowisko ds. kształcenia specjalnego, kierowania nieletnich do MOS/MOW i promocji powiatu w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. kształcenia specjalnego, kierowania nieletnich do MOS/MOW i promocji powiatu w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wybrana została Pani Wioleta Marczak, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Wioleta Marczak spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. kształcenia specjalnego, kierowania nieletnich do MOS/MOW i promocji powiatu w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2018
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko ds. kształcenia specjalnego, kierowania nieletnich do MOS/MOW i promocji powiatu w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność wykształcenia - prawo, administracja, ekonomia, socjologia, politologia,
  2. umiejętność obsługi komputera oraz biegła znajomość pakietu biurowego,
  3. znajomość przepisów w szczególności z zakresu:
   1. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.),
   2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
   3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
   4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),
   5. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
   6. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
   7. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
  4. umiejętność myślenia analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
  5. sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, kultura osobista, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej - analiza zebranych informacji;
  2. prowadzenie ewidencji nauczycieli mianowanych i bieżąca praca związana z nadawaniem stopnia awansu zawodowego:
   1. analiza formalna przedłożonej dokumentacji przez nauczycieli ubiegających się o postępowanie egzaminacyjne,
   2. czynności dotyczące prowadzenia komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego,
   3. sporządzanie decyzji administracyjnych - aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela;
  3. prowadzenie spraw związanych z wydaniem nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia;
  4. prowadzenie spraw w zakresie kształcenia specjalnego:
   1. sporządzanie skierowań do szkół specjalnych na terenie powiatu,
   2. występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydanie skierowania do szkół specjalnych na terenie innych powiatów - sporządzanie skierowań do wskazanej szkoły,
  5. prowadzenie spraw w zakresie kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS), w tym:
   1. wydawanie skierowań do MOS i MOW na wniosek Sądu Rejonowego,
   2. wydawanie skierowań do MOS na wniosek rodziców/opiekunów prawnych,
   3. współpraca z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie kierowania nieletnich do MOW i MOS;
  6. przygotowywanie materiałów do wydawnictw promujących powiat (widokówek, folderów, informatorów, katalogów itp.),
  7. opracowywanie życzeń, podziękowań, gratulacji itp. z okazji różnych uroczystości,
  8. udzielanie informacji o powiecie w serwisach innych podmiotów,
  9. gromadzenie informacji o możliwościach promocji powiatu w krajowych i międzynarodowych targach, wystawach, wydawnictwach,
  10. bieżąca współpraca z Referatem Informatyki z zakresie aktualizacji oficjalnej strony powiatu i konsultowania projektów graficznych materiałów promocyjnych m.in. publikacji, folderów, banerów itp.,
  11. utrzymywanie zasobu materiałów o charakterze upominkowo-informacyjnym,
  12. opracowywanie merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o powiecie, prowadzenie spraw organizacji (współorganizacji) imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć promocyjnych.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  12. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 26 lipca 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 7/2018 na stanowisko ds. kształcenia specjalnego, kierowania nieletnich do MOS/MOW i promocji powiatu w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 91 4045000 wew. 215. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2018-07-16 09:38:03
data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 14:42:14

Strona odwiedzona 1032 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.