Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 9/2018. Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko Głównego Księgowego
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie wybrana została Pani Anna Wróblewska, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Wróblewska spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała bardzo wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku Głównego Księgowego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie.

Dyrektor
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Gryfinie
Ewa Urbańska

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 13.09.2018 R.

Informacja Starosty Gryfińskiego

W związku z rozpoczęciem funkcjonowania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie z dniem 01.09.2018 r. przeprowadzenie procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego powierzono Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Pani Ewie Urbańskiej.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie:
   1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, albo
   2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, albo
   3. kandydat jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, albo
   4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  2. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  5. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz dobra znajomość pakietu biurowego, w szczególności arkusza kalkulacyjnego,
  2. znajomość przepisów w szczególności z zakresu:
   1. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.),
   2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
   3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn.zm.),
   4. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) ,
   5. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109),
  3. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
  4. sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. przygotowanie dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie projektu polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, a także zasad rachunkowości, w tym ewidencji analitycznej, przygotowanie instrukcji inwentaryzacyjnej oraz innych instrukcji finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi standardami sprawozdawczymi oraz prawem podatkowym,
  2. udział w przygotowaniu kosztorysu utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie z uwzględnieniem podziału na poszczególne koszty,
  3. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym m.in.:
   1. sporządzanie planów oraz sprawozdań finansowych, budżetowych i merytorycznych oraz terminowe ich przekazywanie,
   2. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczo-finansowych z planem finansowym,
   3. odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych,
   4. zarządzanie dokumentacją księgową i finansową,
   5. odpowiedzialność za prawidłowość naliczenia zobowiązań w ramach osobowego oraz bezosobowego funduszu płac, ZFŚS, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, PFRON, PDOF,
   6. sporządzanie informacji dla PFRON w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji,
   7. odpowiedzialność za wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
   8. odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
   9. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
   10. odpowiedzialność za prawidłowości rozliczeń środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji,
   11. prowadzenie ewidencji, przygotowanie deklaracji i dokonywanie rozliczeń związanych z podatkiem od towarów i usług.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na ww. stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  12. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
  13. ewentualne kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. ewentualne kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 05 września 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:

   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino

  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 9/2018 na stanowisko Głównego księgowego w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji".

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 14 września 2018 r.

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 91 4045000 wew. 215. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2018-08-22 15:08:04
data ostatniej aktualizacji: 2018-09-20 11:11:02

Strona odwiedzona 1129 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.