Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Nabór na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 2/2019
na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Informuję, że nabór Nr 2/2019 na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego nie został rozstrzygnięty z uwagi na niespełnienie wymagań przez kandydata.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2019
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. kontroli wewnętrznej
w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej 3 lata stażu pracy (do stażu wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),
  3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - prawo, administracja, ekonomia,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. posiadanie wiedzy specjalistycznej i umiejętność czytania przepisów prawnych oraz ich stosowania,
  4. umiejętność planowania i organizacji pracy,
  5. umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  6. znajomość przepisów z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.),
  7. zdolności analityczne, umiejętność logicznego myślenia, odpowiedzialność, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, dokładność, rzetelność, terminowość, systematyczność, bezstronność, obiektywizm, komunikatywność, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w komórkach organizacyjnych Starostwa, jednostkach organizacyjnych Powiatu, powiatowych służbach, inspekcjach i strażach (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), podmiotach zewnętrznych realizujących zadania powiatu na podstawie ustaw szczególnych,
  2. ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,
  3. wskazywanie sposobów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
  4. sporządzanie protokołów, projektów wystąpień pokontrolnych i sprawozdań,
  5. przygotowywanie materiałów, sprawozdań i analiz na posiedzenia Zarządu Powiatu oraz dla potrzeb Starosty,
  6. sporządzanie projektów sprawozdań i przekazywanie ich do akceptacji przełożonemu,
  7. udział w Zespole ds. planowania i zarządzania ryzykiem,
  8. sporządzanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby pracy Zespołu ds. planowania i zarządzania ryzkiem.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę. Duża częstotliwość wyjazdów służbowych z uwagi na kontrole w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz podmiotach zewnętrznych realizujących zadania powiatu wynikające z ustaw szczególnych,
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 15 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 2/2019 na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 1 marca 2019 r.

Wz. Starosty
Ewa Dudar
Wicestarosta

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 91 4045000 wew. 215. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2019-01-28 12:04:51
data ostatniej aktualizacji: 2019-03-05 11:23:15

Strona odwiedzona 1602 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.