Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Ogłoszenie o naborze nr 17/2019 na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 17/2019
na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych
i Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (MPKZP)
w Wydziale Finansowo - Księgowym

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych i Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (MPKZP) w Wydziale Finansowo - Księgowym w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wybrana została Pani Izabela Gańko, zamieszkała w Czepinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych i Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (MPKZP) w Wydziale Finansowo - Księgowym w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych i Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (MPKZP) w Wydziale Finansowo-Księgowym

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - finanse, rachunkowość lub podobna,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
   2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
   3. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 511),
  5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych rzeczowych składników majątkowych powiatu i Skarbu Państwa, w tym w szczególności:
   1. kontrola formalno - rachunkowa dokumentów dotyczących ruchu rzeczowych składników majątkowych,
   2. sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz jego aktualizacja,
   3. naliczanie i ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa odpisów amortyzacyjnych oraz właściwe udokumentowanie,
   4. dokonywanie aktualizacji wartości początkowej środków trwałych i dotychczasowego umorzenia,
   5. dokonywanie przekwalifikowania zaewidencjonowanych składników majątkowych w poszczególnych grupach ewidencyjnych,
   6. wycena rzeczowych składników majątkowych i materiałów oraz wskazanie do ujęcia w księgach rachunkowych,
   7. zapewnienie zgodności stanów prowadzonej ewidencji z kontami księgi głównej lub kontami analitycznymi,
   8. nadawanie numerów inwentarzowych i fizyczne oznaczenie obiektów inwentarzowych,
  2. dokonywanie wyceny na bieżąco i zinwentaryzowanych rzeczowych składników majątkowych, zestawienie i porównanie wyników spisu z natury ze stanem ewidencyjnym i ich zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych,
  3. analiza, weryfikacja i wydruk zbiorów danych kont analitycznych prowadzonych ksiąg pomocniczych,
  4. obsługa finansowo - księgowa, w tym prowadzenie na bieżąco ksiąg rachunkowych Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 06 grudnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74 - 100 Gryfino

  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 17/2019 na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych
   i Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (MPKZP)
   w Wydziale Finansowo-Księgowym".

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 91 4045000 wew. 215. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2019-11-25 14:31:09
data ostatniej aktualizacji: 2019-12-19 15:02:06

Strona odwiedzona 1100 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.