Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Nabór na stanowisko dyrektora PZAZ w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Nr 4/2022
na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie wybrany został Pan Jarosław Łoś, zamieszkały w Parsowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Jarosław Łoś spełnił wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko, zaprezentował wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Zarządowi Powiatu w Gryfinie, na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, bardzo dobrze ocenić jego kwalifikacje na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie.


OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 4/2022
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
DYREKTORA
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie

działającego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

Miejsce pracy: Gryfino, ul. Łużycka 91b

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy,
  3. obywatelstwo polskie,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
  7. brak skazania zakazem zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  8. prawo jazdy kat. B,
  9. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  2. doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej,
  3. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie powiatowym oraz aktów wykonawczych,
  4. znajomość zasad funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej oraz zagadnień z zakresu marketingu i zarządzania,
  5. odpowiedzialność i operatywność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy i kierowania pracą w zespole, odporność na stres,
  6. umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 3. ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU DYREKTORA:
  1. kierowanie i reprezentowanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie (dalej: Zakład),
  2. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej Zakładu,
  3. opracowywanie rocznych planów działalności gospodarczej Zakładu i nadzór nad ich realizacją, w tym szczególności nad wynikiem finansowym,
  4. zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej Zakładu, form organizacyjnych i metod pracy,
  5. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu,
  6. tworzenie Zespołu Programowego oraz zatwierdzanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
  7. dokonywanie wspólnie z Zespołem Programowym oceny poziomu sprawności społecznej i zawodowej zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz opracowanie planu zatrudnienia osób niepełnosprawnych u innego pracodawcy,
  8. podejmowanie działań mających na celu wspieranie zatrudnionych osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu miejsca pracy u innego pracodawcy,
  9. opracowywanie regulaminu zakładowego funduszu aktywności oraz nadzór nad jego przestrzeganiem,
  10. współpraca w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, samorządem województwa, PFRON, Wojewodą Zachodniopomorskim, kancelarią prawną w zakresie przygotowywanych aktów prawnych, Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, pracodawcami oraz innymi podmiotami, z którymi nawiązanie współpracy lub umowy umożliwi prawidłowe funkcjonowanie Zakładu.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim; pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd.
  Stanowisko pracy: praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny, w tym plany i zamierzenia kandydata dotyczące funkcjonowania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, uwzględniające jego rozwój i realizujące statut PZAZ, z przedstawieniem ewentualnego okresu wprowadzenia zmian,
  2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
  5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
  6. oświadczenie o posiadanym prawo jazdy kat. B,
  7. kopia dokumentów potwierdzających staż pracy, doświadczenie zawodowe i umiejętności,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Dokumenty należy składać do dnia 26 kwietnia 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
  Starostwo Powiatowe w Gryfinie
  ul. Sprzymierzonych 4
  74 - 100 Gryfino

  Dokumenty należy złożyć w zamkniętej, podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
  "Nabór nr 4/2022 na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 6 maja 2022 r.

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 501197974. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2022-04-11 11:34:04
data ostatniej aktualizacji: 2022-05-06 13:23:10

Strona odwiedzona 922 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.