Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Ogłoszenie o naborze nr 9/2022 na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Rozstrzygnięcie:

Informuję, że nabór Nr 9/2022 na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych w Wydziale Finansowo-Księgowym nie został rozstrzygnięty z uwagi na niespełnienie wymagań przez kandydatów.

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych w Wydziale Finansowo-Księgowym

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wyższe lub średnie ekonomiczne albo podyplomowe ekonomiczne,
  2. co najmniej 2-letni staż pracy,
  3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - rachunkowość, finanse bądź specjalności pokrewne,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
   • ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.),
   • ustawy z dnia 17.12. 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),
   • ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.),
   • ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.)
   • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 528),
  5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego oraz umiejętność właściwej hierarchii zadań,
  6. umiejętność dobrej organizacji pracy i umiejętność opracowywania pism i informacji,
  7. odpowiedzialność, dokładność, terminowość, rzetelność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. ewidencja księgowa rozrachunków z kontrahentami publicznoprawnych należności powiatowych, w tym m.in.:
   1. kontrola formalno-rachunkowa dokumentów określających publicznoprawne należności powiatowe, w tym zgodnie z decyzjami i obowiązującymi przepisami dokonywanie przypisu należności na kontach księgowych,
   2. rozliczanie zaległych wpłat, kontrola formalno - rachunkowa dyspozycji zwrotu środków kontrahentom z tytuły nadpłat należności publicznoprawnych, wycena należności na dzień bilansowy zgodnie z zasadami polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym,
   3. sporządzanie zestawień danych dotyczących należności publicznoprawnych,
  2. prowadzenie całokształtu spraw windykacyjnych publicznoprawnych należności powiatowych, w tym m.in. sporządzanie not odsetkowych i terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
  3. prowadzenie na bieżąco ewidencji księgowej środków depozytowych Starostwa,
  4. sporządzanie informacji z danych z zakresu stanowiska dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej, finansowej, z operacji finansowych oraz o udzieleniu pomocy publicznej.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 15 lipca 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 9/2022 na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych w Wydziale Finansowo-Księgowym".

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r.

data opublikowania: 2022-07-01 11:16:59
data ostatniej aktualizacji: 2022-07-29 12:41:50

Strona odwiedzona 1477 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.