Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2018 roku z podziałem na 3 zadania

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 22 marca 2018r.

ZD.272.4.2018.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2018 roku z podziałem na 3 zadania: Nr I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, Nr III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zmianami) informuje się, że Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził przetarg i wyłonił Wykonawców na poszczególne zadania:

 • Nr I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 3, EMULEX Kalinowski Spółka z o.o., ul. Cz.Tańskiego 16, 73-102 Stargard, za kwotę brutto 222 691,50 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden 50/100 zł.);
 • Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 4, S-PROBUD Spółka z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard, za kwotę brutto 273 029,25 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dziewięć 25/100 zł.);
 • Nr III - gminy: Mieszkowice, Moryń i Cedynia, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 5, DATA TRANS Usługi Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe, ul. Podgrodzie 11, 74-200 Pyrzyce - za kwotę brutto 192 372,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa 00/100 zł.)
 • Oferta nr 1 na zadanie I Wykonawcy Trans Masz Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowy, Spółka Akcyjna, ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard została odrzucona.

  Oferta nr 6 na zadanie I Wykonawcy S-PROBUD LOGISTIC, ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard została odrzucona.

  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium "cena" - 60% oraz "procentowa stawka dziennej kary za nieprzystąpienie do robót" - 40%.

  Szczegółowe zestawienie i ocenę ofert zawiera załącznik nr 1 do informacji.

  Zamawiający informuje, że umowa z wykonawcami na realizację remontów cząstkowych dróg powiatowych zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

  Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 12.02.2018 R.

Gryfino, dnia 12.02.2018 r.

Znak sprawy: ZD.272.4.2018.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 09.02.2018 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2018 roku z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.:
  • Zadanie I ? 227 550,00 zł brutto;
  • Zadanie II ? 239 850,00 zł brutto;
  • Zadanie III ? 141 450,00 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2018r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyZADANIE IZADANIE IIZADANIE IIITermin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności
Cena (brutto)dzienna stawka karyCena (brutto)dzienna stawka karyCena (brutto)dzienna stawka kary
1TRANS-MASZ S.A.
73-110 Stargard, ul. Na Grobli 4
241 264,502 %----Zgodnie z SIWZ
2Wytwórnia Materiałów Bitumicznych
EMULEX Irena Kalinowska
73-102 Stargard, ul. Tańskiego 16
--318 041,102 %--Zgodnie z SIWZ
3EMULEX Kalinowski
Spółka z o.o.
ul. Cz.Tańskiego 16, 73-102 Stargard
222 691,502 %----Zgodnie z SIWZ
4S-PROBUD Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard
--273 029,252 %--Zgodnie z SIWZ
5DATA TRANS
Usługi Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe
74-200 Pyrzyce, ul. Podgrodzie 11
----192 372,002 %Zgodnie z SIWZ
6S-PROBUD LOGISTIC
Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard
195 570,002 %----Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2018-01-25 14:34:38
data ostatniej aktualizacji: 2018-03-22 15:05:04

Strona odwiedzona 2361 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marzena Wieczorek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.