Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 3 października 2019 r.

ZD.272.18.2019.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach"

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy - MUSING BUD Sp. z o.o., Sp. K., ul. Sanatoryjna 5, 70-775 Szczecin. Oferta Wykonawcy spełniła warunki w niniejszym postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60% - "cena", 20% - "okres gwarancji". 20% - "kara za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia".
 3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktację przedstawia tabela poniżej.
  Nr
  oferty
  Nazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja
  przyznana
  ofertom
  w kryterium:
  cena - max. 60,00 pkt
  Punktacja
  przyznana
  ofertom
  w kryterium:
  okres
  gwarancji
  - max. 20,00 pkt
  Punktacja
  przyznana
  ofertom
  w kryterium:
  kara za opóźnienie
  w wykonaniu
  przedmiotu
  zamówienia
  - max. 20,00 pkt
  Łączna
  punktacja
  1.MUSING BUD Sp. z o.o., Sp. K.
  ul. Sanatoryjna 5
  70-775 Szczecin
  60,00 pkt20,00 pkt20,00 pkt100,00 pkt
  2.MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Królewiecka 43
  74-300 Myślibórz
  58,93 pkt20,00 pkt20,00 pkt98,93 pkt
 4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 27.08.2019 R.

Gryfino, dnia 27 sierpnia 2019 r.

ZD.272.18.2019.MW

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) w postępowaniu pn. "Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach", Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę zapisu § 10 ust. 1 umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

W załączeniu poprawiony wzór umowy.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 02.09.2019 R.

Gryfino, dnia 2 września 2019r.

ZD.272.18.2019.MW

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) w postępowaniu pn. "Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach", Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę zapisu działu 13 opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 2.3 w następujący sposób:

kryterium dzienna wysokość kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia (K) zamawiający zastosuje następujący sposób obliczenia punktów:

 1. 0,2 % zadeklarowanej kary - L = 100 pkt
 2. 0,15 % zadeklarowanej kary - L = 75 pkt
 3. 0,10 % zadeklarowanej kary - L = 50 pkt
 4. 0,05 % zadeklarowanej kary - L = 20 pkt

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 05.09.2019 R.

Gryfino, dnia 5 września 2019 r.

ZD.272.18.2019.MW

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) w postępowaniu pn. "Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach", Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę zapisu SIWZ, wzoru umowy i formularza ofertowego dotyczących terminu wykonania przedmiotu zamówienia tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.:

 1. Pkt 1 części 4 SIWZ pn. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:
  "4.1. Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2020 r."
 2. Pkt 1 i 2 Części 11 SIWZ pn. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie:
   11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 16 września 2019 r. do godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, Kancelaria pok.11.
   11.2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 września 2019 r. o godz. 10:45 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, pokój - sala posiedzeń I piętro.
 3. Pkt 1 formularza ofertowego otrzymuje brzmienie:
  1. Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania całości przedmiotu zmówienia: 30 czerwca 2020 r.
 4. We wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ
  1. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   Strony ustalają, iż zakończenie całości robót objętych niniejszą umową nastąpi w terminie do 30 czerwca 2020 r. Przez termin "zakończenie całości robót" należy rozumieć spełnienie łącznie:
   • wykonanie robót,
   • zgłoszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,
   • powiadomienie Inspektora nadzoru wymienionego w § 4 o zakończeniu całości robót,
   • potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakończenia robót przez Inspektora nadzoru wymienionego w § 4.

W załączeniu poprawiona SIWZ i wskazane załączniki.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 11.09.2019 R.

Gryfino, dnia 11 września 2019r.

ZD.272.18.2019.MW

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) w postępowaniu pn. "Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach", Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez:

 1. w Części 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dodano ppkt 3.1.1. i 3.1.2. oraz w pkt 3.3. ppkt 2 dodano lit. i):
  3.1.1. Minimalny zakres robót do wykonania w 2019 roku obejmuje (wg pozycji przedmiaru robót):
  Łącznik z drogą krajową nr 31:
  • roboty pomiarowe,
  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
  • roboty ziemne,
  • podbudowy.
  Ulica Jaśminowa:
  • roboty przygotowawcze ( w tym usunięcie drzew oraz przebudowa linii energetycznych),
  • roboty ziemne,
  • odwodnienie korpusu drogowego,
  • przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci Orange Polska SA,
  • podbudowy.
  Powyższe należy zrealizować w zakresie niezbędnym do wykonania kanalizacji deszczowej wraz z górną warstwą podbudowy.
  3.1.2. W celu umożliwienia eksploatacji drogi w okresie zimowym studnie kanalizacji deszczowej należy wykonać do rzędnej górnej warstwy podbudowy. W ofercie należy uwzględnić bieżące utrzymanie w okresie zimowym warstwy podbudowy, poprzez interwencyjne (na pisemne zgłoszenie Zamawiającego) uzupełnianie materiałem tożsamym i profilowanie miejsc uszkodzonych.
  i) W terminie nie późniejszym niż w dniu podpisania umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru harmonogram rzeczowo - finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiający planowane wykonanie robót i ich finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo - finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji i koszty finansowe.
 2. w Części 4 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA dodano zapis:
  "z zastrzeżeniem pkt 3.1.1."
 3. W związku z powyższym zmianie uległy również zapisy wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. W załączeniu poprawiony załącznik nr 8 - wzór umowy.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 16.09.2019

Do pobrania:

 1. informacja z otwarcia ofert PDF

 

data opublikowania: 2019-08-22 12:41:36
data ostatniej aktualizacji: 2019-10-03 14:30:03

Strona odwiedzona 760 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.