Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 308/4, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 m. Moryń, gmina Moryń

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 29.10.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 308/4 o pow. 0,2247 ha - obręb ewidencyjny 2 m. Moryń, gmina Moryń, księga wieczysta SZ1Y/00059593/7.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości 24 850,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 25 100,00 zł
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako wieczysty użytkownik nieruchomości: Mariusz Lorenc

STAROSTA GRYFIŃSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargu jest oddanie w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Moryń, gmina Moryń, oznaczonej numerem działki 308/4 o powierzchni 0,2247 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00059593/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów działka posiada użytek RIVa (grunty orne) i jest przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na cel rolny. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest ww. nieruchomość. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma w chwili obecnej obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka jest oznaczona jako tereny rolnicze. Przedmiotowa działka położona jest przy ulicy Piaskowej. Od frontu teren działki ukształtowany na równi z ulicą Piaskową. Działka dobrze nasłoneczniona. Teren nieutwardzony, porośnięty trawą i chwastem oraz drzewostanem. Granice działki przebiegają w liniach prostych, kształt średnio korzystny wąski długi prostokąt. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa o charakterze mieszkaniowym (wolnostojąca jednorodzinna).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 850,00 zł
Wadium wynosi 2 485,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 29. 10. 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 10.00.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 03. 07. 2019 r.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 2 485,00 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr: 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 24.10.2019 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy,
  • złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz zapoznaniu się z warunkami przetargowymi, stanem prawnym i rzeczywistym nieruchomosci i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną lub prawną konieczne jest okazanie pełnomocnictwa upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu.
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wpłacone wadium podlega:
  • zaliczeniu na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomosci - w przypadku wygrania przetargu,
  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy oddania w użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości,
  • zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Wszelkie koszty związane z oddaniem w wieczyste użytkowanie (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe:

 1. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 15% ceny osiągniętej w przetargu i płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi 1% ceny osiągniętej w przetargu i jest płatna do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku następnego, w którym oddano grunt w użytkowanie wieczyste, bez wezwania, na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 3. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
 4. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 5. Nabywca prawa użytkowania wieczystego przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
 6. Informacje o przetwarzaniu danych: administratorem danych osobowych Petentów jest Starosta Gryfiński. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi. Petentowi przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Petent ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji przysługujących Petentowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Petent wyraża zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie usługi dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z innymi informacjami o nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 125.

Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2019-09-23 11:42:08
data ostatniej aktualizacji: 2019-11-07 07:32:51

Strona odwiedzona 307 razy
Inf. przygotowana przez: Jolanta Ilińska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.