Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dz. 104/5 obręb Żórawie, gmina Gryfino

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 30 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 104/5 o pow. 183 m2 - obręb ewidencyjny Żórawie, gmina Gryfino, KW - 60040/6
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 4 090,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu -
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
  Ze względu na brak oferentów przetarg nie został rozstrzygnięty, zakończył się wynikiem negatywnym.

STAROSTA GRYFIŃSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Żórawie, gmina Gryfino, oznaczona numerem działki 104/5 o pow. 0,0183 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00060040/6, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z zapisami ewidencji gruntów stanowi drogę (dr).

Dla nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - rejon wsi Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XV/145/11 z dni. 29.12.2011 r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012-02-13, poz. 323), działka nr 104/5 z obrębu Żórawie, położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem Zr.59.06.KDW - tereny dróg wewnętrznych.

Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie miejscowości Żórawie gm. Gryfino. Jest to miejscowość wiejska położona około 5 km od Gryfina, wśród terenów leśnych o dość mocno rozproszonym układzie zabudowy. W sąsiedztwie są działki o nielicznej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, tereny niezabudowane, las. Przedmiotowa nieruchomość drogowa położona jest pomiędzy dwiema nieruchomościami przeznaczonymi i wykorzystywanymi na cele zabudowy zagrodowej. Działka ma kształt wąskiego prostokąta, jest gęsto zadrzewiona i zakrzewiona. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 090,00 zł
Wadium wynosi 409,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 9:00 (piętro III)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 07.03.2019 r. I przetarg, odbył się w dniu 28.05.2019 r.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej PNB Paribas S.A. nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 28.10. 2019 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy oraz zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 5. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (0-91) 416 22 15 w. 150.

Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Informacje dodatkowe:
 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 3. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
 4. Nabywca zobowiązany jest do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie. W przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania
 5. powyższego na własny koszt.
 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykorzystywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Gryfino, dnia 18 września 2019 r.

data opublikowania: 2019-09-25 08:00:10
data ostatniej aktualizacji: 2019-11-08 10:47:09

Strona odwiedzona 345 razy
Inf. przygotowana przez: Piotr Ignaciuk
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.