Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2020 roku z podziałem na 3 zadania

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 26 marca 2020r.

ZD.272.5.2020.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2020 roku z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843) informuje się, że Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający odrzuca ofertę:
  1. nr 1 Wykonawcy TRANS-MASZ S.A, ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard, podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a uPzp tj. "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody (...) na przedłużenie terminu związania ofertą;
  2. nr 8 Wykonawcy S-PROBUD LOGISTIC Sp. z o.o., 73-110 Stargard, ul Rzeźnicza 6-8, podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 uPzp tj. "Zamawiający odrzuca ofertę, która została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia (...)" (Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie potwierdzenia wykonania robót - niezgodność z Części V SIWZ pkt 2 ppkt 3a);
 2. Zamawiający dokonuje wyboru na poszczególne zadania:
  1. Nr I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 2, Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło n. Notecią, za kwotę brutto 256 086,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć 00/100 zł.) i 2 % dziennej stawki kary za nierozpoczęcie robót;
  2. Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 7, S-PROBUD Spółka z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard, za kwotę brutto 378 840,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści 00/100 zł.) i 2 % dziennej stawki kary za nierozpoczęcie robót;
  3. Nr III - gminy: Mieszkowice, Moryń i Cedynia, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 6, AGO DROGI Sp. z o.o. Golędzinów, ul. Obornicka 80, skr. 6, 55-120 Oborniki Śl.- za kwotę brutto 202 950,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 zł.) i 2 % dziennej stawki kary za nierozpoczęcie robót.
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium "cena" - 60%, procentowa stawka dziennej kary za nierozpoczęcie robót - 40 %.
 4. Punktację złożonych ofert przedstawiono w załączniku nr 1.
 5. Zamawiający informuje, że umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 21.02.2020 R.

Gryfino, dnia 21 luty 2020 r.

ZD.272.5.2020.MW

INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
z dnia 21.02.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2020 r. z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy Stare Czarnowo, Gryfino i Widuchowa, zadanie II - gminy: Chojna, Trzcińsko Zdrój i Banie, zadanie III - gminy Cedynia, Moryń i Mieszkowice"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 21.02.2020 tj. do terminu składania ofert, wpłynęło 8 ofert (z podziałem na części).

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

 1. Zadanie I - 295.000,00 zł brutto
 2. Zadanie II - 413.280,00 zł brutto
 3. Zadanie III - 258.300,00 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2020-02-06 13:22:07
data ostatniej aktualizacji: 2020-03-26 13:45:22

Strona odwiedzona 363 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.