Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Gryfińskiego

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 26 marca 2020 r.

RI.272.2.2.2020.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Gryfińskiego"

Na podstawie art. 92 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera:
  ofertę nr 1 Wykonawcy Szymon Czyża Karol Szuniewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak SKB GIS S.C. ul. Złota 14/25, 10-698 Olsztyn, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert: cena - 60 %, termin gwarancji -20 %, doświadczenie osób - 20 %. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 3. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie wcześniej niż 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 25.02.2020 R.

Gryfino, dnia 25 luty 2020 r.

RI.272.2.2.2020.SD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Gryfińskiego"

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w załączeniu przekazujemy modyfikację SIWZ w następującym zakresie:

 1. Część XVII pkt 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
  1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 marca 2020 r. do godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 marca 2020 r. o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 - sala obrad (I piętro).
 2. Część XIX pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  5). Ocena punktowa w kryterium "Doświadczenie osób" dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym (potwierdzonego w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) w zakresie:
  1. przeznaczenia do wykonania zamówienia ilości osób w przedziale od 1 do 4 osób spełniających łącznie następujące warunki:
   • jest zatrudniona u Wykonawcy na umowę o pracę od minimum 1 roku (warunek zostanie spełniony także w przypadku, gdy jest to właściciel lub współwłaściciel firmy)
   • wykonywała prace polegające na inwentaryzacji osnów wysokościowych, opracowywała projekt założenia bądź uzupełnienia wysokościowych osnów szczegółowych lub brała udział w pomiarach i wyrównaniu szczegółowych osnów wysokościowych.
 3. Część B pkt 5 formularza ofertowego otrzymuje brzmienie:
  5) Oświadczam, iż przeznaczam do wykonania zamówienia: ... osób (od 1 do 4) spełniających łącznie następujące warunki:
  • jest zatrudniona u Wykonawcy na umowę o pracę od minimum 1 roku (warunek zostanie spełniony także w przypadku, gdy jest to właściciel lub współwłaściciel firmy)
  • wykonywała prace polegające na inwentaryzacji osnów wysokościowych, opracowywała projekt założenia bądź uzupełnienia wysokościowych osnów szczegółowych lub brała udział w pomiarach i wyrównaniu szczegółowych osnów wysokościowych.
Lp.Imię i nazwiskoZatrudnienie na umowę o pracę w latachNazwa powiatu i nr KERG
1.   
2.   
3.   
4.   

Nowy załącznik - formularz ofertowy w załączeniu

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 03.03.2020 R.

Gryfino, dnia 3 marca 2020 r.

RI.272.2.12.2020.SD

INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
z dnia 03.03.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Gryfińskiego"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 03.03.2020 tj. do terminu składania ofert, wpłynęło 5 ofert.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 269 687,64 zł brutto.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2020-02-13 12:59:59
data ostatniej aktualizacji: 2020-03-27 08:25:02

Strona odwiedzona 843 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Stojan Diakowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.