Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa - dz. 378/1 obręb 4 miasto Gryfino

STAROSTA GRYFIŃSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym 4 miasto Gryfino, gmina Gryfino, oznaczona numerem działki 378/1 o pow. 0,0874 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00010718/5, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z zapisami ewidencji gruntów posiada oznaczenie klasy i użytków RIVa (grunty orne) i RV (grunty orne).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren w obrębie nr 4 miasto Gryfino - rejony ul. Artyleryjskiej zatwierdzony Uchwałą Nr VII/64/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.04.2015 r. - część działki nr 378/1 obr. 4 m. Gryfino - położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem G$.74.01.RU/RM - tereny produkcji w ogrodniczych gospodarstwach rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Dla części działki nie objętej planem zagospodarowania ustalono studium uwarunkowań, w strefie R1 dla terenu działki 378/1 obr. 4 m. Gryfino przewidziana została funkcja: przebiegu drogi krajowej nr 31 oraz rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeni ponadlokalnym oraz strefa produkcji rolniczej i leśnictwa z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość położona jest w obrębie 4 miasto Gryfino skomunikowanym z centrum miasta poprzez ulicę Artyleryjską, Jana Pawła II i Wojska Polskiego oraz Reymonta, Asnyka i Łużycką. Działka posiada bezpośredni dostęp do nieoświetlonej drogi o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość położona jest na terenach średnio zainwestowanych z dala od usług osiedlowych. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią niezabudowane tereny o podobnym przeznaczeniu i niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 71 710,00 zł
Wadium wynosi 7 171,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 01.04.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 11:00 (piętro III)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 06.11.2019 r. Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej PNB Paribas S.A. nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 27.03.2020 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy oraz zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić pierwszą opłatę w wysokości 15% ceny osiągniętej w przetargu, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 5. Opłaty roczne ustalone są na poziomie 1% (nieruchomość gruntowa oddana na cele rolne), ceny ustalonej w przetargu.
 6. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste płatne bez wezwania do 31 marca każdego roku z góry za dany rok, począwszy od roku następnego, w którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne są wnoszone przez cały okres trwania użytkowania wieczystego.
 7. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 9. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (0-91) 416 22 15 w. 150.

Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 3. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
 4. Nabywca zobowiązany jest do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie. W przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.
 5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykorzystywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Gryfino, dnia 20.02.2020 r.

data opublikowania: 2020-02-27 08:44:10
data ostatniej aktualizacji: 2020-02-27 08:44:10

Strona odwiedzona 170 razy
Inf. przygotowana przez: Piotr Ignaciuk
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.