Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2020 -2022 z podziałem na 3 zadania

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 2 kwietnia 2020r.

ZD.272.6.2020.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2020 -2022 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń"

 1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) informuje się, że Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził przetarg i wyłonił Wykonawców na poszczególne zadania:
  • Nr I - gminy: Stare Czarnowo, Gryfino i Widuchowa, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 6, Firma Handlowo-Usługowa "EMA" Emilia Rulewicz, ul. Pod Lipami 8/10; 74-200 Pyrzyce za kwotę brutto 204 142,35 zł (słownie: dwieście cztery tysiące sto czterdzieści dwa 35/100 zł) i 2 % dziennej stawki kary za nierozpoczęcie robót;
  • Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 2, FWHU WYSZOMIRSKI Witold Wyszomirski, 74-300 Myślibórz, ul. Spokojna 3, za kwotę brutto 195 226,26 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć 26/100 zł) i 2 % dziennej stawki kary za nierozpoczęcie robót;
  • Nr III - gminy: Mieszkowice, Moryń i Cedynia, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 3, AGROVERDE Spółka z o.o., 74-110 Banie, ul. Sosnowa 8/2 - za kwotę brutto 115 767,14 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem 14/100 zł) i 2 % dziennej stawki kary za nierozpoczęcie robót.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium "cena" - 60%, procentowa stawka dziennej kary za nierozpoczęcie robót - 40 %.
 3. Punktację złożonych ofert przedstawiono w załączniku nr 1.
 4. Zamawiający informuje, że umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2020 -2022 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 13.03.2020 R.

Gryfino, dnia 13 marca 2020 r.

ZD.272.5.2020.MW

INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
z dnia 13.03.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Koszenie trwa w pasie drogowym na sieci dróg powiatowychna terenie powiatu gryfińskiego w latach 2020-2022 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy Stare Czarnowo, Gryfino i Widuchowa, zadanie II - gminy: Chojna, Trzcińsko Zdrój i Banie, zadanie III - gminy Cedynia, Moryń i Mieszkowice"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 13.02.2020 tj. do terminu składania ofert, wpłynęło 6 ofert (z podziałem na części).

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

 1. Zadanie I - 204.142,35 zł brutto
 2. Zadanie II - 245.895,68 zł brutto
 3. Zadanie III - 169.040,52 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 18.03.2020 R.

Gryfino, dnia 18 marca 2020 r.

ZD.272.6.2020.MW

INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
z dnia 18.03.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Koszenie trwa w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2020-2022 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy Stare Czarnowo, Gryfino i Widuchowa, zadanie II - gminy: Chojna, Trzcińsko Zdrój i Banie, zadanie III - gminy Cedynia, Moryń i Mieszkowice"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), że w dniu 18.03.2020 o godz. 10.45 nastąpiło otwarcie ofert dodatkowych.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. zadanie II - 245.895,68 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty dodatkowe:

Nr
oferty
dodatkowej
Nazwa(firma) i adres WykonawcyZADANIE IITermin wykonania,
okres gwarancji
i warunki płatności
Cena bruttoWysokość
dziennej
stawki
kary
za
nierozpoczęcie
prac
1FWHU Wyszomirski
Witold Wyszomirski
ul. Spokojna 3
74-300 Myślibórz
195 226,262%zgodnie z SIWZ
2Zakład Usługowo-Handlowy
Agnieszka Aniśkiewicz
Al. Jabłonkowa 21 f
74-300 Myślibórz
196 716,542%zgodnie z SIWZ

data opublikowania: 2020-03-05 13:54:58
data ostatniej aktualizacji: 2020-04-02 13:18:15

Strona odwiedzona 525 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marzena Wieczorek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.