Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 465, położonej w obrębie ewidencyjnym Dłusko Gryfińskie, gmina Banie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 1490).

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 15.04.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 465 o pow. 0,04 ha - obręb ewidencyjny Dłusko Gryfińskie, gmina Banie, KW - SZ1Y/00071298/9.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 1 770,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu (netto) 1 790,00 zł
  3. informacja o złożonych ofertach lubo nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: CMP Invest Spółka z o.o., Tywica 21A, 74-110 Banie

STAROSTA GRYFIŃSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY GRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym Dłusko Gryfińskie, gmina Banie, oznaczona numerem działki 465 o pow. 0,04 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00071298/9. Nieruchomość, zgodnie z zapisami ewidencji gruntów posiada użytek "dr".

Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla tego terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z uchwałą nr V/51/99 Rady Gminy w Baniach z dnia 19.04.1999 r. w sprawie ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest do wykorzystania jako tereny rolnicze - grunty orne.

Działka położona jest na skraju wsi Dłusko Gryfińskie. Dojazd do nieruchomości słaby. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomosci stanowią tereny rolnicze w uprawie oraz w bliskiej odległości znajdują się tereny leśne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1770,00 zł
Wadium wynosi 177,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15. 04. 2020 r. (środa) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 10.00.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 06.11.2019 r.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomości nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek: 420/3 i 421 - obręb ewidencyjny Dłusko Gryfińskie, gmina Banie.

Warunki przetargu:

 1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 07.04.2020 r., godz. 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie (pok. 11), w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przetarg ustny ograniczony - dz. nr 465 - Dłusko Gryfińskie, gmina Banie". Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w dniu 10.04.2020 r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 07.04.2020 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy
 4. oraz zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 7. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 9. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 11. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 125. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2020-03-12 07:55:33
data ostatniej aktualizacji: 2020-04-24 07:44:18

Strona odwiedzona 333 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Jolanta Ilińska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.