Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Ogłoszenie dotyczące dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr: 149/4 - obręb Rosnowo, gmina Trzcińsko Zdrój

Rozstrzygnięcie:

Informacja o wyniku przetargu sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 16.06.2020r. r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 149/4 o pow. 0,1449 ha ? obręb ewidencyjny Rosnowo, gmina Trzcińsko Zdrój, księga wieczysta SZ1Y/00000462/2.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza czynszu nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
 5. a) cena wywoławcza czynszu nieruchomości 217,35 zł b) najwyższa cena osiągnięta w przetargu 227,35 zł c) informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -------
 6. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
  Jorg Von Ameln

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na czas oznaczony
5 lat na cele rolne - uprawy polowe.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona nr działki 149/4 o pow. 0,1449 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Rosnowo, gmina Trzcińsko - Zdrój, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00000462/2. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka posiada użytki RIIIb i S-RIIIb. Nieruchomość jest położona w południowej części wsi, w drugiej linii za zabudową zagrodową zlokalizowaną wzdłuż drogi.

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko Zdrój planowany jest kierunek zagospodarowania dla ww. działki jako w części tereny zabudowy mieszkaniowej, a w części produkcja rolna.

Przetarg na dzierżawę nieruchomosci został ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek: 149/1, 149/7, 150/1, 149/3, 148/2 - obręb ewidencyjny Rosnowo, gmina Trzcińsko Zdrój.

Zastosowano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych do przedmiotowej działki z uwagi na sposób zagospodarowania nieruchomości i możliwość jej wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem na uprawy polowe.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości wynosi 217,35 zł

Wadium wynosi 22,00 zł

Przetarg na oddanie przedmiotowej nieruchomości w dzierżawę odbędzie się w dniu 16.06.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 11.00.

Warunki przetargu:

 1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 09.06.2020 r., godz. 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie (pok. 11), w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę dz. nr 149/4 - Rosnowo, gmina Trzcińsko- Zdrój". Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w dniu 15.06.2020 r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna nr: 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 08.06.2020 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy oraz zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, stanem zagospodarowania nieruchomości.
 6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 8. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania umowy dzierżawy. Przy czym czynsz dzierżawny w pierwszym roku obowiązywania umowy płatny jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych.
 9. Czynsz dzierżawny podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm.).
 10. Wszelkie prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny.
 11. Wszelkie koszty związane z dzierżawą oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi dzierżawca.
 12. Dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2020-05-13 08:55:41
data ostatniej aktualizacji: 2020-06-25 11:47:03

Strona odwiedzona 231 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Stasiak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.