Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Ogłoszenie dotyczące dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr: 29/5 - obręb Górczyn, gmina Trzcińsko - Zdrój oraz 37 obręb 1 m. Moryń, gmina Moryń

Starosta Gryfiński
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Skarbu Państwa posiadające użytki rolne Nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, na cele rolne - uprawy polowe.

Przetargi na dzierżawę nieruchomości odbędą się w dniu 23.06.2020 r. (wtorek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - II piętro, ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie.

Oznaczenie nieruchomosci wg ewidencji gruntów i księgi wieczystejPow. w ha, przeznaczona do dzierżawyCena wywoławcza rocznego czynszu w złWadium w złTermin przetarguCzas trwania umowy dzierżawy
dz. nr: 29/5, pow. 0,4146 ha, obręb ewidencyjny Górczyn, gmina Trzcińsko - Zdrój
KW nr SZ1Y/00002717/9
Użytki: RIIIa
0,4146538,9854,0023.06.2020r.
8.30
5 lat
dz. nr: 37, pow. 0,4225 ha, obręb ewidencyjny 1 m. Moryń, gmina Moryń
KW nr SZ1Y/00026360/5
Użytki: RIIIb - 0,2196
RIVa - 0,1956 ha,
RIVb - 0,0010 ha,
RV - 0,0066 ha
0,4225549,2555,0023.06.2020r.
9.00
3 lata

Pierwsze przetargi na ww. działki odbyły się dnia 25.03.2020r.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości określonej dla danej działki wraz ze wskazaniem nr działki, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 18.06.2020 (czwartek). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy (wpłaty należy dokonać odrębnie dla każdej nieruchomości).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 6. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.
 7. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania umowy dzierżawy. Przy czym czynsz dzierżawny w pierwszym roku obowiązywania umowy płatny jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych.
 8. Wszelkie prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny.
 9. Wszelkie koszty związane z dzierżawą oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi dzierżawca.
 10. Dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2020-05-20 08:12:26
data ostatniej aktualizacji: 2020-05-20 08:12:26

Strona odwiedzona 59 razy
Inf. przygotowana przez: Agata Stasiak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.