Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Remont pokrycia dachu sali gimnastycznej przy ZSP w Chojnie


Gryfino, dnia 7 września 2020 r.

RI.272.1.7.2020.SD

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie
pn.: "Remont pokrycia dachu sali gimnastycznej przy ZSP w Chojnie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych informacji:

 1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przy ul. Dworcowej 3.
  1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawiera: przedmiar stanowiący zał. nr 2, opis materiałowy stanowiący załącznik nr 3, oraz wzór umowy stanowiący zał. nr 4 do niniejszego zaproszenia.
  2. Dla właściwego przygotowania oferty Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami lokalnymi realizacji przedmiotu zamówienia (wizja lokalna) po uprzednim kontakcie zgodnie z pkt.7 niniejszego zaproszenia.
  3. W przypadku gdy Wykonawca w wyniku prowadzonej działalności jest wytwórcą odpadów innych niż odpady komunalne, jest zobowiązany do rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
 2. Termin realizacji zamówienia:
  1 miesiąc od daty przekazania placu budowy.
 3. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
 4. Termin i sposób płatności:
  Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Opis sposobu przygotowania oferty.
  Na ofertę składa się wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia. Do oferty należy załączyć co najmniej:
  1. odpowiedni do formy prawnej dokument z rejestru przedsiębiorców, tj. odpis z KRS lub CEIDG Wykonawcy składającego ofertę.
  2. Kosztorys ofertowy (uproszczony lub szczegółowy)
 6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Z-ca Naczelnika Wydziału Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Marcin Wypchło tel. 91/40 45 000 wew. 249.
  Pytania można również kierować na adres: przetargi@gryfino.powiat.pl
 7. Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2020 r. do godz. 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11. Ofertę przesłaną pocztą bądź kurierem uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza składanie oferty również w postaci elektronicznej w formie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź w formie skanu podpisanej oferty na adres e-mail: przetargi@gryfino.powiat.pl.
 8. Klauzula informacyjna RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) DZ.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 dalej RODO, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Starosta Gryfiński
   ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
   telefon: 91 40 45 000 wew. 215
   e-mail: iod@gryfino.powiat.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 li. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Remont pokrycia dachu sali gimnastycznej przy ZSP w Chojnie",
  4. w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
   1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
   2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
  6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
  7. posiada Pani/Pan:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  8. nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Gwarancja i rękojmia
  1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace budowlane na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Termin rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.
  2. Szczegółowe postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte są we wzorze umowy.
 10. Inne postanowienia
  1. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na fakt, że dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi do złożenia ofert dodatkowych.
  2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy - zał. nr 1 ZIP
 2. przedmiar robót - zał. nr 2 PDF
 3. opis materiałowy - zał. nr 3 ZIP
 4. wzór umowy - zał. nr 4 ZIP

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 22.09.2020 R.

Gryfino, dnia 22 września 2020 r.

Informujemy, że w postępowaniu znak RI.272.1.7.2020.SD pn. "Remont pokrycia dachu sali gimnastycznej przy ZSP w Chojnie" w terminie na składanie ofert wpłynęły 4 oferty, zgodnie z zestawieniem w poniższej tabeli:

Lp.Składający ofertęCena brutto
za
realizacje
zamówienia
[zł]
1PB FORTISGRYF Sp. z o.o.,
Steklno 37 L, 74-100 Gryfino
99.140,95
2PW AB Grzegorz Biel,
ul. Łużycka 87, 74-100 Gryfino
116.641,75
3PW IRFAR Sebastian Faryniarz,
71-694 Szczecin, ul. Żurawia 20
105.827,39
4KRULAN Łukasz Kruszyński,
Troszyn 44/7, 74-505 Mieszkowice
97.938,26

data opublikowania: 2020-09-09 11:41:01
data ostatniej aktualizacji: 2020-09-22 15:13:04

Strona odwiedzona 166 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marcin Wypchło
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.