Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa - dz. 304/4 obręb Czarnołęka

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 18 października 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Nieruchomość oznaczona nr działki 304/4 o pow. 0,0100ha, położona w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko Zdrój, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00006436/3.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości 1.620,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 1.640,00 zł
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
  Remigiusz Hołyński

Starosta Gryfiński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 304/4 o pow. 0,0100 ha, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko Zdrój stanowiącej własność Skarbu Państwa do właścicieli działek sąsiednich

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 304/4, położona w obrębie ewidencyjnym Czarnołęka, gmina Trzcińsko Zdrój. Działka posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00006436/3. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytek RIIIa. Nieruchomość zlokalizowana jest na północ od Trzcińska Zdrój w kompleksie pół uprawnych. Do najbliższych zabudowań Trzcińska Zdrój jest kilkaset metrów. Działka ma kształt litery L, teren równy bez spadku. Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustalonym uchwałą nr XXII/228/08w Trzcińsku Zdrój z 11.09.2008r. Działka posiada oznaczenie R - tereny upraw rolniczych z zakazem zabudowy. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich.

Cena wywoławcza wynosi 1.620,00 zł
Wadium wynosi 162,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października (wtorek) 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 32.

Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 13 października 2022r. (czwartek). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 5. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 6. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 wew.150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2022-09-15 09:08:09
data ostatniej aktualizacji: 2022-10-27 11:13:33

Strona odwiedzona 186 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.