Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 11/2018
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2018-02-09

w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 ) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) oraz Uchwały Nr 407/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie metod wyceny i prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny niektórych kategorii aktywów i pasywów, wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz uproszczeń, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Powiatu gryfińskiego, zarządzam, co następuje:

§ 1. Rokiem obrotowym będzie okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym.

§ 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku finansowego w zakresie w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia prawo wyboru stosuje się w oparciu o załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

 1. 1Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych, w tym wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz system ochrony danych i zbiorów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 3. Do prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński stosuje się załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w przedmiotowej sprawie.

§ 4. Za wdrożenie i stosowanie niniejszych zasad (polityki) rachunkowości odpowiedzialnym jest Skarbnik Powiatu.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 79/2012 r. Starosty Gryfińskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2018-03-02 15:23:52
data ostatniej aktualizacji: 2018-03-02 15:23:52

Strona odwiedzona 93 razy
Inf. przygotowana przez: Mariola Płuciennik
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.