Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 26/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-04-05

w sprawie opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na rok szkolny 2006/2007

Na podstawie art. 31 pkt. 6a w związku z art. 5c pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 778 i Nr 249, poz. 2104.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne do opracowania projektów organizowanych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński na rok szkolny 2006/2007 stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz zatrudniania nauczycieli i pracowników stosownie do przyznanych środków finansowych uchwałą budżetową na 2006 i 2007 rok.

§ 2.
 1. Zobowiązuje się dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych do opracowania projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2006/2007 w terminie do dnia 28 kwietnia 2006 r.
 2. Arkusz organizacyjny szkoły lub placówki opracowany przez dyrektora w 3 egzemplarzach (w formie wydruku z programu firmy Vulcan) oraz w wersji elektronicznej wraz z kompletem załączników wymienionych w Procedurze opiniowania arkuszy - opracowanej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, dyrektor przedkłada w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w następujących terminach:
  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie - 19 kwietnia 2006 r. godz. 08.00;
  2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie - 19 kwietnia 2006 r. godz. 10.00;
  3. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie - 20 kwietnia 2006 r. godz. 08.00;
  4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie - 20 kwietnia 2006 r. godz. 10.00;
  5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - 21 kwietnia 2006 r. godz. 10.00;
  6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - 24 kwietnia 2006 r. godz. 08.00;
  7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - 24 kwietnia 2006 r. godz. 11.00;
  8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 25 kwietnia 2006 r. godz. 08.00;
  9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - 25 kwietnia 2006 r. godz. 12.00.
 3. Dyrektor szkoły przedkładając arkusz organizacyjny w formie elektronicznej zobowiązany jest do naniesienia wszystkich danych uwzględnionych w programie Arkusz Organizacyjny.
 4. Szkoły prowadzące kształcenie praktyczne oraz internaty przedstawiają dodatkowo do zatwierdzenia arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz arkusz zatrudnienia nauczycieli wychowawców.
 5. Do dnia 28 kwietnia 2006 roku Wydział Edukacji przeprowadzi w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki analizę przedłożonej dokumentacji.
 6. W terminie do 14 maja 2006 r. Wydział Edukacji przekaże 3 egzemplarze arkusza organizacyjnego szkół i placówek wraz z kompletem załączników wizytatorowi Kuratorium Oświaty.
§ 3.
 1. Podstawę tygodniowego wymiaru godzin stanowią ramowe plany nauczania właściwe dla danego typu szkoły zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
 2. Podział na grupy oraz liczbę wychowanków w grupach wychowawczych w internatach określa się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r., w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
 3. Liczba uczniów w oddziałach klasy pierwszej powinna wynosić:
  1. we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych od 28-32 uczniów, w szczególnych przypadkach gdy liczba uczniów jest mniejsza niż 24, decyzję o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Powiatu;
  2. w szkołach specjalnych od 13-16 uczniów;
  3. w szkołach dla dorosłych od 28-32 słuchaczy.
 4. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.
§ 4.
 1. Podziału na grupy można dokonywać w ramach posiadanych środków finansowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 lutego 2002 r.(Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
 2. Liczba uczniów w grupie na zajęciach fakultatywnych nie może być mniejsza niż 15 osób.
 3. Liczebność grup na zajęciach z przedmiotów zawodowych dostosowuje się do programów nauczania, przepisów bhp i warunków lokalowych.
§ 5.
 1. Nauczyciel powinien być zatrudniony w wymiarze jednego etatu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciela można zatrudnić w niepełnym wymiarze godzin (dotyczy głównie nauczycieli przedmiotów zawodowych o rzadko spotykanej specjalności), albo przyznać godziny ponad wymiarowe w wymiarze nie przekraczającym ? obowiązkowego wymiaru godzin.
 2. Opracowując arkusz organizacyjny dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do przestrzegania uchwał Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. Nr XIX/229/2004, Nr XIX/230/2004 i Nr XIX/231/2004 oraz uchwały Nr XXXII/405/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2006 r.
 3. W arkuszu organizacyjnym szkoły/placówki umieszcza się tylko nauczycieli pełnozatrudnionych. Pozostałe godziny umieszcza się jako wakat. Rozdział godzin nieprzydzielonych nauczycielom pełnozatrudnionym może nastąpić dopiero po uzyskaniu potwierdzenia Powiatowego Urzędu Pracy o braku możliwości zatrudnienia nauczyciela w danej specjalności.
 4. Liczba godzin ponad wymiarowych dyrektorów oraz osób pełniących funkcje kierownicze zatwierdzana jest indywidualnie na podstawie uzasadnionego wniosku.
 5. Liczba godzin ponad wymiarowych nauczyciela w tygodniu rozliczeniowym nie może być większa od 4 godzin.
§ 6.
 1. Stanowiska kierownicze tworzy się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.):
  1. powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innych stanowisk kierowniczych dokonuje dyrektor szkoły zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wg zasady:
   1. 13-25 oddziałów - 1 wicedyrektor,
   2. 26-38 oddziałów - 2 wicedyrektorów.
 2. Inne stanowiska pedagogiczne w szkole:
  1. w każdym zespole szkół zatrudnia się pedagoga szkolnego - w szkole liczącej powyżej 700 uczniów można w ramach przyznanego budżetu zatrudnić pedagoga szkolnego w wymiarze 0,25 etatu na każdych następnych 350 uczniów, jednak nie więcej niż 2 etaty łącznie;
  2. w zespole szkół ponadgimnazjalnych liczącym powyżej 350 uczniów przysługuje 1 etat nauczyciela-bibliotekarza, przy czym norma ta wzrasta o 0,25 etatu na każdych następnych 250 uczniów;
  3. w szkołach specjalnych liczących:
   1. do 80 uczniów przysługuje 0,5 etatu nauczyciela bibliotekarza,
   2. od 81-150 uczniów przysługuje 1 etat.
 3. Organ prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na zwiększenie norm zatrudnienia nauczycieli w zależności od potrzeb wynikających z organizacji pracy w ramach przyznanych szkole środków finansowych:
  1. 0,25 etatu nauczyciela bibliotekarza w zespołach szkół, w skład których wchodzą szkoły dla dorosłych;
  2. 0,5 etatu w szkołach, w których występuje centrum multimedialne;
  3. 0,5 etatu nauczyciela doradcy zawodowego.
 4. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych poradni:
  1. nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia w roku szkolnym 2006/2007.
§ 7.
 1. Zatrudnienie pracowników nie będących nauczycielami.
  1. nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia,
  2. do arkusza organizacyjnego szkoły/placówki dyrektor dołącza wykaz zatrudnionych pracowników administracji i obsługi.
 2. Zatrudnianie pracowników administracji i obsługi przewidziane jest wyłącznie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 Nr 146 poz. 1222) w sprawie zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
§ 8.
 1. Arkusz organizacyjny jednostki zatwierdza się w terminie do 31 maja każdego roku poprzedzającego nowy rok szkolny.
 2. Po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji rocznej oraz dokonania naboru dyrektor jednostki organizacyjnej informuje w formie pisemnej w dniu 06 lipca 2006 r. do godz. 1200 o aktualnych stanach klas i grup wychowawczych.
 3. Ostateczne zmiany w arkuszu organizacyjnym zatwierdza się do 29 sierpnia 2006 r. Aneks do arkusza organizacyjnego szkoły/placówki dyrektor przedkłada do dnia 29 sierpnia 2006 r.
§ 9.

Wszystkie zmiany powstałe w jednostce po zatwierdzeniu arkusza organizacji pracy należy na bieżąco zgłaszać w formie pisemnej i elektronicznej do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 10.

Zatrudnienie nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin może nastąpić w pierwszym tygodniu rozpoczęcia zajęć szkolnych.

§ 11.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2006-04-07 08:54:19
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-07 08:54:19

Strona odwiedzona 1547 razy
Inf. przygotowana przez: Sylwia Ziębowicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.